Biznes tworzy wspólne standardy samoregulacji w komunikacji

 

W Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji – spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci, a zwłaszcza dzieci i młodzież, będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. W Forum uczestniczyli także przedstawiciele regulatorów rynku.

7 listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących najważniejsze dla rynku reklamy podmioty, a także przedstawiciele regulatorów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektorat Sanitarny, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i inne instytucje mające istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W trakcie Forum omówiono sposoby ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej stosowane przez różne branże. Mimo niekiedy odmiennych praktyk stosowanych przez różne organizacje biznesowe, uczestnicy zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.

Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych.

– Cieszymy się, że udało nam się przy jednym stole zgromadzić ponad 70% rynku reklamowego, a także regulatorów oraz podmioty dbające o ochronę praw polskich konsumentów. Ich aktywny głos w dyskusji na temat etyki w komunikacji jest ważny i z pewnością przełoży się na stworzenie efektywnych standardów marketingu i PR – powiedział Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. – Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne, a to dopiero początek. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się pracować nad wspólnymi standardami samoregulacji.

Forum Samoregulacji zostało również bardzo pozytywnie ocenione przez przedstawicieli regulatorów.

– Z życzliwością i uwagą podchodzimy do wszelkich rozwiązań samoregulacyjnych stosowanych przez biznes. W naszej ocenie mogą one skutecznie wspomóc ochronę konkurencji i konsumentów. Ich efektywność jest wartością dodaną do istniejących przepisów prawa, o ile wypełniają pewną sferę, która w świetle regulacji jest często niedookreślona i pozostawia możliwości interpretacji – powiedział Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów.

Sygnatariusze listu intencyjnego zdecydowali się podjąć dalsze prace nad wypracowaniem powszechnie obowiązujących zasad etycznych oraz standardów samoregulacji w komunikacji marketingowej w ramach grup roboczych, które zostaną powołane w najbliższych tygodniach.

Podczas Forum Samoregulacji list intencyjny został podpisany przez przedstawicieli następujących instytucji: IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Global Compact Network Poland, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, Związek Firm Public Relations, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Kolejne podmioty będą podpisywały dokument w najbliższych dniach.

ppok20171107 002

LIST INTENCYJNY

My, niżej podpisani, deklarujemy gotowość współpracy celem opracowania wspólnych standardów w obszarze rozwiązań samoregulacyjnych odnoszących się do marketingu konsumenckiego i public relations, a następnie ich wprowadzenie do branżowych kodeksów etycznych.

Wszyscy sygnatariusze niniejszego dokumentu akceptują poniższe zasady oraz priorytety etyczne, którymi będą się kierować przy tworzeniu i stosowaniu wewnętrznych kodeksów regulujących ich zachowania w komunikacji marketingowej.

I. Celem samoregulacji jest dobrowolne zobowiązanie się sygnatariuszy do przestrzegania wspólnie uzgodnionych zasad określających sposób prowadzenia komunikacji marketingowej i public relations, zgodnie z przyjętymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami, propagującymi samoregulację oraz współregulację, jako skuteczne metody budowania relacji z odbiorcami przekazów komunikacyjnych oraz korzystania z usług medialnych.

II. Poza deklaracją przestrzegania wartości etycznych, sygnatariusze docelowo utworzą mechanizm umożliwiający koordynację wprowadzania systemu samoregulacji oraz mechanizm skutecznej kontroli przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad.

III. Skuteczny system samoregulacji powinien w jak najlepszy sposób chronić odbiorców przekazów reklamowych, w tym zwłaszcza konsumentów i upowszechniać jednolite standardy etycznej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i odpowiedzialnego marketingu w odniesieniu do odbiorców przekazów reklamowych poniżej 12 roku życia oraz ich udziału w przekazach reklamowych.

IV. System samoregulacji powinien być transparentny, zdefiniowany i opisany w przejrzysty sposób oraz dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

V. Przystąpienie do systemu samoregulacji powinno być otwarte dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku, o ile zadeklarują one przestrzeganie zasad samoregulacji i gotowość poddania się ustalonym w nim sankcjom.

VI. Niezbędnym elementem samoregulacji powinna być możliwość składania przez podmioty zewnętrzne (adresatów komunikacji marketingowej i public relations) skarg na takie działania, które mogą być niezgodne z zadeklarowanymi standardami oraz mechanizm oceny zasadności tych skarg.

VII. System samoregulacji powinien w szczególności zapewniać ochronę odbiorców przed treściami dyskryminującymi lub szerzącymi nienawiść ze względu na: rasę, przekonania religijne, światopogląd, oceny polityczne, płeć, narodowość, zachęcającymi do aktów przemocy, nadużywającymi zaufania odbiorcy lub wykorzystującymi jego brak doświadczenia czy wiedzy.
Szczegółowe zasady współpracy oraz finalny kształt standardów samoregulacji zostaną wypracowane w toku dalszych prac.

Podpisanie niniejszego dokumentu wyraża intencje sygnatariuszy i dobrą wolę współpracy, jednakże nie pociąga ze sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych bądź prawnych dla któregokolwiek z nich. Postanowienia niniejszego listu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.

Warszawa, 7 listopada 2017 r.

{phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=0|detail=6|displayname=0}

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe: Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe/domy mediowe.