COPY ADVICE TM
Copy Advice™ to ważna usługa dla reklamodawców, agencji reklamowych/marketingowych, właścicieli mediów i dostawców usług medialnych, którzy chcą sprawdzić, jak ich reklamy są oceniane pod względem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy na etapie projektowania, zanim zostaną wyprodukowane i wyemitowane. Copy Advice™ jest narzędziem szeroko stosowanym w europejskiej branży reklamowej. Europejscy eksperci uważają je za niezwykle przydatne w celu zapewnienia zgodności z przepisami i uniknięcia możliwych naruszeń lub ryzyka utraty reputacji.

Celem naszej usługi Copy Advice™ jest wsparcie reklamodawców, promujących i nadawców w identyfikowaniu potencjalnych problemów etycznych, zanim zainwestują czas i zasoby na realizację pomysłów reklamowych. Oferujemy pomoc w znalezieniu rozwiązań w działaniach reklamowych, promocyjnych, które pozwolą zmniejszać ryzyko zaskarżenia reklamy przez konsumentów lub firmy.
Rekomendujemy, aby prośby o Copy Advice™ kierować do nas na wczesnym etapie projektowania i realizacji reklamy (skrypt, storyboard lub animacja). To pozwala zaoszczędzić koszty w przypadku konieczności jej modyfikacji. W każdym przypadku zalecamy, aby ostateczna wersja reklamy została ponownie przedłożona do oceny, aby upewnić się, że modyfikacje, które mogły zostać wprowadzone w jej ostatecznej realizacji, nie wpływają na wcześniejszą ocenę. Średni czas dostarczenia raportu Copy Advice™ wynosi na ogół 5 dni od daty otrzymania zamówienia. W nagłych przypadkach reklamodawcy, agencje i media inne niż telewizja mogą złożyć wniosek o wydanie Express Copy Advice™, który jest wydawany w ciągu 24 godzin. Korzyści z usługi Copy Advice™ Bezstronna, rzetelna ocena projektu przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy. Oszczędność kosztów produkcyjnych i emisji w przypadku, gdy reklama naruszałaby zapisy Kodeksu Etyki Reklamy. Zmniejszenie ryzyka zaskarżenia reklamy przez konsumentów i firmy po jej emisji w zakresie naruszeń zasad etycznych lub ukazania produktu lub usługi w kontrowersyjnym świetle.
 1. Usługa Copy Advice™ jest poufną oceną dotyczącą zgodności konkretnego przekazu reklamowego z postanowieniami Kodeksu Etyki Reklamy oraz z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami rynkowymi. Copy Advice™ może być udzielona na każdym etapie produkcji przekazu reklamowego.
 2. Oceny Copy Advice™ mogą być udzielane wyłącznie w odniesieniu do przekazów reklamowych spełniających definicję reklamy, czyli przekazów zawierających w szczególności informację lub wypowiedź, zwłaszcza odpłatnych lub za wynagrodzeniem w innej formie, towarzyszących czyjejkolwiek działalności, mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów lub usług, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców za pomocą marketingu bezpośredniego lub sponsoring. Szersza definicja reklamy jest zawarta zawartą w art. 3 Kodeksu Etyki Reklamy (dostępnym pod adresem https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/).
 3. Oceny przekazów reklamowych mogą być opracowane dla reklamodawcy, medium, agencji reklamowej, agencji marketingowej lub innego podmiotu, który złoży zamówienie za pomocą formularza online dostępnego na stronie https://radareklamy.pl/copy-advice/. Złożenie zamówienia oznacza zobowiązanie się do zapłacenia za usługę przygotowania oceny.
 4. Opracowanie Copy Advice™ jest odpłatne wedle stawek wskazanych w cenniku (dostępnym na stronie internetowej https://radareklamy.pl/copy-advice/). Członkowie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy mają możliwość uzyskania nieodpłatnie pięciu Copy Advice™rocznie.
 5. Proces Copy Advice® obsługuje Biuro Rady Reklamy, które przyjmuje wnioski i odsyła zleceniodawcy finalne oceny. Prace Zespołu koordynuje Dyrektor Generalny Rady, który wyznacza spośród członków Komisji Copy Advice™ Rady Reklamy skład Komisji, opiniującej przekaz reklamowy.
 6. Copy Advice™ jest opracowywane przez ekspertów wchodzących w skład Komisji Copy Advice Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. W skład zespołu Copy Advice™ wchodzi minimum dwoje niezależnych ekspertów komunikacji marketingowej, nie będących czynnymi arbitrami Komisji Etyki Reklamy.
 7. Całość komunikacji związanej z udzieleniem Copy Advice™, w tym zgłoszenie zamówienia, przekazanie niezbędnych materiałów oraz opracowanie oceny, odbywa się drogą elektroniczną. Zamówienia sugeruje się składać za pośrednictwem formularza zamówienia Copy Advice™ (dostępnego pod adresem https://radareklamy.pl/copy-advice/).
 8. Złożenie zamówienia na usługę Copy Advice™ oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Copy Advice™ oraz zobowiązanie się do uiszczenia opłaty wedle stawek wskazanych w cenniku, o którym mowa w punkcie 4 powyżej. Faktura, na podstawie której należy dokonać zapłaty, przekazywana jest zamawiającemu wraz z opracowaną oceną Copy Advice™.
 9. Copy Advice™ jest udzielane w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia wniosku o Copy Advice™. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przesyła Biuro Rady Reklamy w formie pisemnej na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.
 10. Wszelkie materiały przekazane do Biura Rady Reklamy w ramach Copy Advice™ traktowane są jako poufne. Materiały te nie podlegają zwrotowi i są przechowywanie w archiwum Rady Reklamy dedykowanym dla Copy Advice™, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z wydania opinii (co do zasady 3 lata).
 11. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy nie publikuje szczegółowych informacji na temat udzielanych Copy Advice™. Opracowywane są wyłącznie ogólne statystyki dotyczące opracowanych ocen, jednak bez wskazywania źródeł zapytań.
 12. Copy Advice™ nie ma charakteru wiążącej opinii, stanowi zbiór merytorycznych zaleceń oraz może zawierać rekomendacje, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia zgodności reklamy z Kodeksem Etyki Reklamy. Pozytywna opinia zespołu Copy Advice™ nie gwarantuje, że reklama nie zostanie zaskarżona.
 13. W przypadku zaskarżenia pozytywnie zaopiniowanej przez zespół Copy Advice™ reklamy, Komisja Etyki Reklamy podczas oceny przekazu reklamowego nie jest zobowiązana do uwzględniania udzielonych w sprawie danego przekazu reklamowego Copy Advice™. Informacja o udzielonym Copy Advice™ jest jednak przekazywana Zespołowi Orzekającemu.

Członkowie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

 • 5 opinii rocznie bezpłatnie w terminie standardowym 5 dni roboczych
 • Każda kolejna opinia w terminie standardowym, czyli w ciągu 5 dni roboczych – 1000 zł netto
 • Każda opinia w terminie ekspresowym dla członków w ciągu 48h – 1500 zł netto

Firmy i organizacje nie będące członkami Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

 • Opinia w terminie standardowym – w ciągu 5 dni roboczych – 2 500 zł netto
 • Opinia w terminie ekspresowym – w ciągu 48 h – 4 500 zł netto


  Dodaj plikidokumentujące treść, datę, czas, środowisko emisji reklamy. Załącz zrzuty ekranu z dysku. Jeśli masz więcej dokumentów prześlij je spakowane w formacie zip

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą przy Ul. Grottgera 9/3, 00-785 w Warszawie, numer KRS 0000253222 w celu komunikacji dotyczącej złożonej przeze mnie skargi i procesu jej rozpatrywania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej zamówienia usługi Copy Advice na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres email).


  WZÓR OPINII
  REGULAMIN
  KOMISJA COPY ADVICE TM
  KAMILA ROGOWSKA-ŚWIRCZ
  JAROSŁAW KOŃCZAK
  ANNA LUBOWSKA
  JACEK KOTARBIŃSKI
  REKOMENDACJE
  Slide

  Maciej Korobacz, Agencja Just, Men at Work, Media Concept

  Z pełnym przekonaniem rekomenduję korzystanie z tej usługi wszystkim zainteresowanym

  Bardzo pomocna usługa, w szczególności dla wszystkich interesariuszy szeroko rozumianego rynku reklamy w Polsce nie posiadających własnego profesjonalnego zaplecza doradzającego w kwestiach etyczno-prawnych oraz dotyczących obowiązujących samoregulacji branżowych i sektorowych. Usługa konsultacji przekazu reklamowego na etapie jego opracowywania, realizowana przez doświadczonych praktyków rynku reklamy pod kątem zgodności z etycznymi standardami reklamy, jest istotnym i pomocnym narzędziem uzupełniającym efektywne zarządzanie procesem tworzenia komunikacji. Daje merytoryczne wsparcie reklamodawcom, agencjom reklamowym oraz mediom pozwalając uniknąć niepotrzebnych kosztów, a nawet ryzyka powstania szkody wizerunkowej, gdyby okazało się, że opublikowany komunikat narusza powszechnie przyjęte do stosowania normy etyki reklamowej, czy dobre praktyki rynkowe. Z pełnym przekonaniem rekomenduję korzystanie z tej usługi wszystkim zainteresowanym.

  Slide

  Elżbieta Kondzioła, dyrektor sprzedaży online LOVEMEDIA

  Rekomenduję korzystanie z usługi Copy Advice™ w szczególności agencjom oraz reklamodawcom, którzy w codziennej pracy nie mają dostępu do ekspertów z dziedziny prawa i etyki w reklamie.

  Skorzystanie z konsultacji pozwala uniknąć sytuacji, w której przekaz reklamowy naruszy przepisy prawa lub normy zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy, a jego emisja urazi odbiorców oraz narazi reklamodawcę na straty zarówno wizerunkowe jak i potencjalnie finansowe. Usługa pozwala na dokonanie korekty materiału reklamowego już na początkowym etapie jego tworzenia, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas i budżet, który musiałby być przeznaczony na modyfikację po stwierdzeniu naruszeń. Doświadczenie Rady Reklamy oraz członków Komisji Copy Advice™ w zakresie wcześniej zgłaszanych skarg pozwala na rozpoznanie potencjalnych błędów w materiale reklamowym zarówno co do jego treści oraz wykorzystanych aktorów, jak i planowanego miejsca emisji oraz grupy celowej. Ekspercka wiedza jest szczególnie cenna dla branż objętych restrykcjami co do możliwości reklamowania się oraz branż, do których zastosowanie mają różnego rodzaju samoregulacje.

  Slide

  Zuzanna Warowna-Toruńska, właścicielka Concept Spot

  Warto skorzystać z wiedzy eksperckiej polegającej na weryfikacji zgodności komunikacji z przepisami i kodeksami

  Tak samo jak sprawdza się, czy pomysł kreatywny nie jest za blisko czegoś, co na rynku już było (w dobrej wierze powstają czasem bardzo podobne pomysły i to w tej samej kategorii) albo czy wymyślone hasło nie jest już hasłem innej marki, tak samo warto skorzystać z wiedzy eksperckiej polegającej na weryfikacji zgodności komunikacji z przepisami i kodeksami. To po pierwsze dbałość o jakość i wizerunek marki/klienta/agencji, a po drugie oszczędność czasu i niepotrzebnych mało komfortowych sytuacji. To są dla mnie najważniejsze sprawy. Reklama, nawet jeśli nie wszyscy się z tym zgadzają, kształtuje wzorce zachowań, więc warto być odpowiedzialnym nie w sensie ponoszenia odpowiedzialności post factum, tylko antycypować potencjalne zagrożenia.

  Slide

  Iwona Harmasz-Jędrej, Marketing Communications Coordinator

  Szczerze polecam korzystanie z usługi Copy Advice™, która daje pewność i bezpieczeństwo treści kierowanych do odbiorców naszych reklam.

  Ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy współpracujemy w zakresie usługi Copy Advice™, polegającej na niezależnej ocenie naszych przekazów reklamowych przez ekspertów z Rady Reklamy. Z punktu widzenia Provident Polska to niezwykle cenna opinia zgodności materiału z Kodeksem Etyki Reklamy od niezależnego źródła będącego wyznacznikiem standardów rynkowych oraz propagatorem samoregulacji w tym zakresie. Dzięki tej dodatkowej opinii mamy pewność, że reklamy nie naruszają żadnej kwestii etycznej. A komunikaty kierowane do klientów są czytelne i wolne od ryzyka reputacyjnego. Ten aspekt dla Providenta jest niezwykle ważny. Jesteśmy dumni z tego, że naszą dewizą jest odpowiedzialne pożyczanie. Dbamy by nasi klienci zostali poinformowani szczegółowo o warunkach oferty i kosztach pożyczki. Dlatego tak bardzo cenimy sobie sumienną ocenę, otwartą postawę i wnikliwe analizy materiałów oraz wysokie standardy współpracy.
  Szczerze polecam korzystanie z usługi Copy Advice™, która daje pewności i bezpieczeństwo treści kierowanych do odbiorców naszych reklam.

  Slide

  Piotr Kwiecień, dyrektor generalny Rady Reklamy

  Ta informacja jest dla Was, twórców reklamy. Czy słyszeliście w Waszej pracy o Kodeksie Etyki Reklamy?

  Czy tworząc następną najlepszą reklamę myśleliście kiedyś o etycznym aspekcie Waszego przekazu? Czy zastanawialiście się jak konsument może zareagować na Waszą reklamę? Czy coś go może zaniepokoić? Czy nie poczuje się wprowadzany w błąd? To mogą być rzeczy, które zaważą o Waszym końcowym sukcesie. Rada Reklamy oferuje usługę Copy Advice, która pozwoli Wam ocenić czy efekt Waszej pracy zgodny jest z etycznymi standardami zapisanymi w Kodeksie Etyki Reklamy. Możecie to zrobić zanim Wasza reklama zacznie funkcjonować w przestrzeni medialnej. Daje Wam to możliwość podjęcia ostatecznej, zgodnej z etycznymi standardami decyzji. W komisji Copy Advice zasiadają arbitrzy, doświadczeni praktycy w dziedzinie reklamy. Warto im zaufać.