Arbiter-Referent reprezentuje interesy strony skarżącej w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy. Podejmuje decyzję o: skierowaniu skargi do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający, inne decyzje, uzasadnione okolicznościami, o których mowa w pkt 16, 25, 26 i 27 Regulaminu Rozpatrywania Skarg. Uczestniczy w posiedzeniach KER i oprócz uprawnień przewidzianych w pkt 21 czuwa nad zgodnością przebiegu posiedzenia z regulaminem, a w razie potrzeby referuje szczegóły sprawy członkom Zespołu Orzekającego lub członkom Zespołu Odwoławczego.