Adwokat, doktor nauk prawnych, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy odpowiadający za praktykę Media Communication & Entertainment. Specjalizuje się prawie mediów i reklamy (w tym w szczególności w zakresie mediów elektronicznych), prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej, prowadząc kompleksową działalność doradczą, jak i spory sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych w Internecie.

Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, członek Zespołu Esport przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Stały doradca Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W latach 2005–2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa Internetu, wykładowca studiów podyplomowych (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk).

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej.