Uchwała Nr 085/21o z dnia 16 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/037/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
· Wojciech Piwocki – przewodniczący;
· Małgorzata Domaszewicz – członkini;
· Maciej Korobacz – członek;

DO
Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą” ;
MBIT Mariusz Krupiński, z siedzibą w Gdańsku, zwany dalej „Reklamodawcą”.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.
Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/037/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna na stronie http://mbit.pl w dniu 31 marca 2021 r.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w zakresie w jakim w jego ocenie nie przedstawia w sposób rzeczywisty reklamowanych warunków oraz wprowadza tym samym konsumenta w błąd.

Treść reklamy:

Opis cen za pakiety Internetu i TV kablowej.[pisownia oryginalna]

Treść skargi:

Na stronie internetowej umieszczone warunki umowy są dużo tańsze i o połowę lepsze (szybszy Internet i więcej kanałów). Po otrzymaniu oferty od firmy na e-maila dostałem zupełnie inne dużo gorsze warunki. Uważam to za nieuczciwą praktykę wprowadzającą w błąd konsumenta. Pod reklamą jest też umieszczona cała lista dopłat które nie są czytelne i również wprowadzają w błąd. [pisownia oryginalna]
Zespół Orzekający zważył co następuje:

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że reklama nie narusza zasad dotyczących prowadzenia reklamy w taki sposób, aby nie wprowadzała konsumenta w błąd.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie niespójności poza reklamowanymi, a rzeczywistymi aspektami przedstawionego produktu.


Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż nieznane mu są szczegóły podane w zapytaniu, jakie konsument skierował w przedmiotowej sprawie do firmy MBIT, zwanej reklamodawcą. Co do zasady, przedstawiane oferty pakietów usług internetowych oraz telewizyjnych mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań konsumenta od tych, które jako ogólne podane są np. na stronie internetowej, jako jedna z możliwości.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.
W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.