Uchwała Nr ZO/001/22u z dnia 12 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/218/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Elżbieta Kondzioła – przewodnicząca;
• Joanna Łodygowska – członkini;
• Maciej Lissowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/218/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy odkurzacza marki Electrolux

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół Orzekający pragnie w pierwszej kolejności podkreślić, iż reklamodawca w sposób jasny oraz precyzyjny wskazał źródło informacji dotyczącej próby, na jakiej przeprowadził test reklamowanego produktu. Reklama zawiera czytelny element przekazu, który skupia się na wyszczególnieniu i wskazaniu grupy gospodarstw domowych, które brały udział w badaniu satysfakcji konsumenckiej. W ocenie Zespołu Orzekającego przekaz ten pozostaje klarowny oraz widoczny dla potencjalnych konsumentów. Stąd też, w ocenie Zespołu Orzekającego, należy uznać, iż reklamodawca dochował odpowiedniej staranności w zakresie w jakim Skarżący zdaje się zarzucać manipulację źródłami.

 

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego, Skarżony w przedmiotowej sprawie dopuścił się naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, tj. nadużycia zaufania oraz wykorzystania niewiedzy potencjalnego konsumenta. W jego ocenie, powołując się na opinie testerów, reklamodawca mógł stworzyć wrażenie, iż tak naprawdę odnosi się do zwykłych, losowo wybranych, indywidualnych konsumentów, nie wybranej grupy gospodarstw domowych.

W swojej odpowiedzi Skarżący wskazał, iż dochował należytej staranności w zakresie przekazu informacyjnego co do faktycznego źródła pochodzenia danych o „100% rekomendacji”, a sam claim skrótowo obrazuje odpowiedź na pytanie zadane w ankiecie skierowanej do użytkowników reklamowanego produktu. Skarżący wskazał ponadto, iż disclaimer jest pokazany wystarczająco długo na odpowiednio widocznym ekranie.

 

Zdania odrębne

Brak.