Uchwała Nr ZO/002/20u z dnia 29 stycznia 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/106/19/45o dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/180/19

Uchwała Nr ZO/002/20u

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/106/19/45o

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/180/19

 

  1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Zofia Sanejko – przewodnicząca,
  • Anna Gumkowska – członek,
  • Beata Dziwulska – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały nr ZO/106/19/45o

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/180/19

 

postanawia

– oddalić Odwołanie.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr ZO/106/19/45o dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/180/19.

 

W myśl pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

 

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 51.

 

Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 55 a) Regulaminu  rozpatrywania  skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.