Uchwała Nr ZO/002/22o z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/234/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Maciej Lissowski – Przewodniczący;
• Paulina Zyśk-Lisica – Członkini;
• Olaf Krynicki – Członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Auchan POLSKA Sp. z o.o., zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/234/21. Przedmiotem skargi była reklama promocji napojów dostępnych w sklepie Auchan. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie konsumenci są wprowadzani w błąd poprzez zamieszczoną informację o cenach napojów w warunkach promocyjnych.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

W ocenie Zespołu Orzekającego przedmiotowa skarga nie może zostać rozpatrzona przez Komisję Etyki Rady Reklamy ze względu na fakt wykraczania poza rodzaj spraw rozpatrywanych na podstawie Kodeksu Etyki Reklamy. W związku z powyższym decyzją Zespołu Orzekającego zostaje odrzucona ze względów formalnych.

Jednocześnie Zespół Orzekający zachęca Skarżącego do skierowania skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

Brak