Uchwała Nr ZO/004/22u z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/237/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:


• Maciej Lissowski – Przewodniczący;
• Paulina Zyśk-Lisica – Członkini;
• Olaf Krynicki – Członek;

na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/237/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu piwa marki Żywiec

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż reklamodawca dochował staranności w zakresie targetowania reklamowanego produktu. Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż osoba, z którą reklamodawca wszedł we współpracę w zakresie reklamy omawianego produktu posiada sprecyzowaną grupę odbiorców tj. osoby dorosłe (zgodnie z przedstawionymi w odpowiedzi danymi, stanowią 97,75% wszystkich odwiedzających profil reklamującego).

Jednocześnie Zespół Orzekający zwrócił uwagę na fakt stosownego oznaczenia wszelkich treści reklamowych dot. reklamy piwa.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego cyt. reklama alkoholu na publicznym profilu daje do niej dostęp dzieci i młodzieży. W ocenie Skarżącego dochodzi więc do naruszenia art. 2 oraz 9 Standardów Reklamy Piwa stanowiącego załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy.


Skarżony w swoim stanowisku podkreślił, iż reklamodawca zgodnie z Kodeksem Komunikacji Marketingowej Heineken Grupa Żywiec zobowiązany jest do przestrzegania zasady 70/30, co oznacza, że reklamy czy też materiały marketingowe marek Grupy Żywiec mogą pojawiać się wyłącznie w mediach lub kanałach, których pełnoletni użytkownicy stanowią minimum 70% wszystkich użytkowników. Jak podkreślił Skarżony, Grupa Żywiec podejmuje współpracę z influencerami po zobowiązaniu ich do wyraźnego oznaczania materiałów powstałych przy współpracy, m.in. hasztagiem #współpraca.

 

Zdania odrębne
brak