Uchwała Nr ZO/005/21u w sprawie Robarcko Poland Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie skargi B2B o sygn. akt: KER/214/20

Uchwała Nr ZO/005/21u

z dnia 10 marca 2021 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie skargi B2B o sygn. akt:

KER/214/20

 

 1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

 • Maciej Korobacz – przewodniczący,
 • Beata Dziwulska – członek,
 • Elżbieta Kondzioła – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi B2B o sygnaturze akt KER/214/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Robarcko Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– uznać, że reklama narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

 1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga B2B o sygnaturze akt KER/214/20.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa w formie newslettera z dnia 11.02.2020 opatrzona hasłem: „Największy europejski dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie już jest w Polsce.”.

 

Skarżący uczestniczył w posiedzeniu; Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Zwięzły opis reklamy:

Firma Robarco Poland Sp. z o.o. w ramach kampanii mailingowej sugeruje, że jest „największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów w Europie.”

Treść skargi:

Firma Robarcko Poland Sp. z o.o. w newsletterze wysłanym w dniu 11 lutego 2020 r. poinformowała odbiorców tego newslettera, że firma Robarcko jest „największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów w Europie”. Stwierdzenie to, mające na celu przekonanie potencjalnych klientów – w tym konsumentów, do współpracy z firmą Robarcko Poland sp. z o.o. jako rzetelnym partnerem, posiadającym wieloletnią historię i dominującym na rynku europejskim, jak również posiadającym największy asortyment rozruszników i alternatorów, jest całkowicie nieprawdziwe. Do największych dystrybutorów alternatorów i rozruszników w Europie należą m.in.: PSH Holding B.V. z siedzibą w Holandii, Casco SPA z siedzibą we Włoszech, Holder Christian A/S z siedzibą w Danii, BORG Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, AS-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce.

Tytułem przykładu przedstawiam poniżej zestawienia największych dystrybutorów alternatorów i rozruszników w Europie z danymi za rok 2018:

 1. PSH Holding B.V. z siedzibą w Holandii – obroty na poziomie 15 min EUR (70 pracowników), w skład grupy kapitałowej wchodzą 4 spółki
 2. Casco SPA z siedzibą we Włoszech – obroty na poziomie 35 min EUR (41 pracowników) – w skład grupy kapitatowej wchodzi 7 spółek
 3. Holder Christiansen A/S z siedzibą w Danii – obroty na poziomie 75 min EUR (350 pracowników) – w skład koncernu wchodzi 1691 spółek
 4. BORG Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – obroty na poziomie 150 min EUR (1300 pracowników), w skład grupy kapitałowej wchodzi 96 spółek
 5. AS-PL sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – obroty na poziomie 32 min EUR (280 pracowników)

Przy tym zestawieniu, obroty całej grupy kapitałowej Robarcko B.V. wyglądają następująco:

 1. Robarcko B.V. z siedzibą w Holandii – obroty na poziomie 3,5 min EUR (18 pracowników)
 2. Electric Parts Supplier Holding B,V. z siedzibą w Holandii – obroty na poziomie 3.2 min EUR (20 pracowników)
 3. Robarcko Poland sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – obroty na poziomie 207 tys. EUR (1 pracownik)
 4. Big Deal Participations B.V. z siedzibą w Holandii – obroty na poziomie 207 tys. EUR (1 pracownik)

Obroty całej grupy kapitałowej Robarcko B.V. są zatem dużo niższe od faktycznych liderów działających na rynku, zarówno pod względem asortymentu, poziomu osiąganych obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników, jak i wszelkich danych, które są możliwe do porównania. Nie bez znaczenia jest przy tym, że kapitał zakładowy firmy Robarcko Roland sp. z o.o. opiewa na minimalną kwotę 5.000 zł. Pomimo tego, firma Robarcko Roland sp. z o.o. rozpowszechnia nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje na temat swojej rzekomej pozycji na rynku sprzedaży rozruszników i alternatorów i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Podkreślić ponadto należy, że firma Robarcko Poland sp. z o.o. (KRS nr 820302) jest podmiotem stosunkowo nowym, albowiem firma ta została zarejestrowana 19.12.2019 r. Na stronie internetowej hurtowniarozrusznikow.pl próżno szukać jakiejkolwiek informacji na temat tej firmy, ale skarżący zakłada, że jest ona częścią większego koncernu Robarcko B.V. z siedzibą w Holandii, chociaż nie można mieć co do tego absolutnej pewności. Dlatego też powyżej zostały przedstawione obroty i dane dotyczące grupy kapitałowej Robarcko B.V.

Na marginesie należy wskazać, że analogiczne stwierdzenia, jak zawarte w przedmiotowej kampanii mailingowej, pojawiają się w dalszym ciągu na portalu aukcyjnym allegro.pl, gdzie pod każdym produktem znaleźć można następującą informację „oferowana część jest holenderskiej marki RNL- od 50 lat największy dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie”. Z kolei w opisie profilu tej firmy na portalu allegro.pl Robarcko_Poland można znaleźć baner informujący o tym, że na stronie tej firmy znajduje się „największy wybór rozruszników i alternatorów”.

Należy więc uznać, iż informacja przekazywania w reklamie przez Robarcko Poland Sp. z o.o. jest nieprawdziwa i narusza art. 8 oraz art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy, nadużywając zaufania odbiorcy i pozbawiając go prawa do rzetelnej informacji o pozycji firmy na rynku, co przekłada się również na wyobrażenie odbiorcy, o jakości oferowanych przez nią towarów i rozmiaru posiadanego asortymentu.

 1. pełnomocnictwo
 2. aktualna informacja z KRS dot. AS-PL sp. z o.o.
 3. aktualna informacja z KRS dot. Robarcko Poland sp. z o.o.
 4. newsletter firmy Robarcko Poland sp. z o.o. z dnia 11 lutego 2020 r. skierowany do podmiotów z branży motoryzacyjnej
 5. raport z D&B Hoovers na temat PSH Holding B.V.
 6. raport z D&B Hoovers na temat Holder Christiansen A/S
 7. raport z             D&B      Hoovers na         temat Casco SPA
 8. raport z             D&B      Hoovers na         temat AS-PL sp. z o.o.
 9. raport z             D&B      Hoovers na         temat Borg Automotive sp. z o.o.
 10. raport z             D&B      Hoovers na         temat Robarcko B.V.
 11. raport z D&B Hoovers na temat Electric Parts Supplier Holding B.V.
 12. raport z             D&B      Hoovers na         temat Robarcko Poland sp. z o.o.
 13. raport z             D&B      Hoovers na         temat Big Deal Participations B.V.
 14. wydruk przykładowych ofert firmy Robarcko Poland sp. z o.o. na portalu allegro.pl
 15. wydruk informacji na temat firmy Robarcko Poland sp. z o.o. na portalu allegro.pl”- pisownia oryginalna

 

W ww. skardze dotyczącej reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę norm: art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy, brzmiących następująco:

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10

 1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
 2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
 3. b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;
 4. c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;
 5. d) warunków gwarancji;
 6. e) praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele;
 7. f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;
 8. g) zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.
 9. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ spółki AS-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

W imieniu mojego Mocodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 lit. b Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 23 czerwca 2020 r., wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej, podnosząc co następuje.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nie można zgodzić się z zarzutem, jakoby skarżona reklama nadużywała zaufanie odbiorcy czy wykorzystywała jego brak doświadczenia lub wiedzy. Abstrahując od tego, że sformułowanie „największy” nie zostało odniesione do określonej kategorii, a co za tym idzie, może być nią nawet zasięg oddziaływania czy zwyczajnie popularność, epitet ten został zestawiony z podmiotem, a nie oferowanym towarem. Automatycznie przyjęcie, że największy podmiot oferuje najlepsze towary, co zdaje się twierdzić AS-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej także jako „Skarżąca”), jest obarczone pewną wadą rozumowania.

Jak słusznie zauważyła Skarżąca, sporne wyrażenie słowne zostało zamieszczone w treści newslettera, którego adresatem jest grono odbiorców relatywnie zorientowanych w branży. W takiej konfiguracji, tj. gdy mowa o osobach posiadających określoną wiedzę, trudno przyjąć, że mogło dojść do zniekształcenia ich postrzegania. Należy przy tym zauważyć, że o naruszającym zaufanie przekazie można mówić wtedy, gdy ma on zdolność wywarcia wpływu na decyzję klienta. Przyznać zatem trzeba, że jest to wyjątkowo ograniczone, gdy mowa o kanale informacji jakim jest newsletter – adresowany do wcześniej zainteresowanych lub rozpoznających Spółkę osób (Potwierdza to zapis znajdujący się na załączonym przez Skarżącą zrzucie, zgodnie z którym „Otrzymałeś ten email ponieważ dokonałeś u nas wcześniej zakupu lub dokonałeś rejestracji na stronie www. Szanujemy Twój czas, dlatego zawsze możesz dokonać zmiany ustawień powiadomień email.”). Innymi słowy, skoro odbiorca korespondencji wybrał produkty Spółki zanim otrzymał skarżony komunikat, który ma rzekomo uniemożliwić dokonanie świadomego wyboru i nakłonić do współpracy ze Spółka, to nie można zasadnie twierdzić, że to on (komunikat) przyczynił się do poszerzenia grona klientów – które musiało już istnieć z uwagi na ww. mechanizm działania newslettera.

Podkreślenia wymaga fakt, że nawet przyjęcie wariantu przeciwnego, czyli założenie, że adresat newslettera nie jest dostatecznie biegły lub nie rozpoznaje Spółki, nie może prowadzić do przyjęcia wniosków eksponowanych przez Skarżącą. Obecna sytuacja gospodarcza, dostępność informacji przekładająca się na poziom świadomości konsumentów, a także ilość i kultura reklamy, pozwoliły konsumentom na oswojenie się z jej wszechobecnością, charakterem czy wydźwiękiem przekazu na tyle, aby nie dokonywał on wyboru wyłącznie pod jej wpływem. Jakkolwiek reklama odgrywa oczywiście niebagatelną rolę na rynku, to trudno przyjąć, że jest wyłącznym czynnikiem determinującym wybór jej odbiorcy. Uprawnionym wydaje się być zatem wniosek, iż doświadczenia odbiorcy nie można zawężać do doświadczenia w danej branży. Reklama powinna być oceniana z perspektywy doświadczenia życiowego. Doświadczenie życiowe pokazuje, że komunikat Spółki nie mógł naruszyć zaufania jej adresatów.

Odnosząc się bezpośrednio do danych wyrażonych w treści skargi, podkreślić kolejny raz należy, że sformułowanie „największy” nie zostało odniesione do określonej kategorii, a co za tym idzie, może być nią nawet zasięg oddziaływania czy popularność. Przyjmując jednak – na potrzeby konfrontacji – zasadność stanowiska Skarżącej wskazuję, że posługiwanie się danymi z prywatnych rejestrów (co czyni Skarżąca) może prowadzić do znacznych nieścisłości. Podnosi się szeroko, że rejestr, w oparciu o który Skarżąca buduje swoją argumentacje, zawiera często nieaktualne dane. Co wydaje się być jednak kluczowe to to, że nie są to informacje posiadające moc dokumentu urzędowego lub w innych sposób rzetelne czy wiążące.

Ustosunkowując się zatem do danych niebudzących wątpliwości, czyli ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka faktycznie została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców z dniem 19 grudnia 2019 r. Fakt ten jednak, w głębokim odczuciu Spółki, pozostaje irrelewantny z perspektywy przedmiotu skargi. W żadnym fragmencie skarżącego przekazu. Spółka nie odwoływała się do wieloletniej historii czy tradycji podmiotu polskiego. Co więcej, użyto w nim sformułowania „z okazji otwarcia”, co dowodzi bezsprzecznie, że mowa o krótkiej obecności na lokalnym rynku. Idąc dalej, Skarżąca poddaje pod wątpliwość powiązania kapitałowe Spółki z międzynarodową grupą Robarcko. Chwiejność tej wątpliwości wyraża się w tym, że udziałowcem Spółki jest podmiot prawa holenderskiego (co potwierdzają dane zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym). Informacja ta zdaje się być przy tym oczywista dla Skarżącej (wbrew wyrażonej wątpliwości), bo przytacza w skardze dane finansowe tego podmiotu (z budzącego wątpliwości rejestru). Nie są też obce dla Skarżącej dalsze powiązania grupy kapitałowej, której członkiem jest Spółka, skoro wymienia z nazwy inne wchodzące w jej skład spółki. Na marginesie można w tym miejscu dodać, że beneficjentem rzeczywistym Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który został wskazany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, jest osoba fizyczna posiadająca holenderskie obywatelstwo, co potwierdza wyraźnie istniejące powiązania. Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego, obawy Skarżącej wydają się być zbyt daleko idące.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Spółki wskazuję, że brak pewności co do prawidłowości przytoczonych przez Skarżącą danych, która to równocześnie zdaje się nie dawać wiary danym wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego, w stosunku do których istnieje ustawowe domniemanie ich prawdziwości (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych korzysta z analogicznego rozwiązania), istotne osłabia podłoże skargi.

W świetle powyższych twierdzeń, nie sposób przyjąć, że skarżona reklama stoi w opozycji do postanowień Kodeksu Etyki Reklamy i w jakimkolwiek stopniu mogłaby nadużywać zaufania odbiorcy, czy wykorzystywać jego brak doświadczenia lub wiedzy, a wreszcie, wprowadzać go w błąd.

Jednocześnie jednak Spółka – jako podmiot wykazujący się szeroko rozumianą należytą starannością – podjęła decyzję o zmodyfikowaniu treści udostępnianych przez siebie komunikatów. Dotychczasową intencją Spółki nie było nadużycie zaufania odbiorców reklamy, niemniej jednak działając odpowiedzialnie i w zgodzie z dobrymi praktykami, zdecydowała się na elimanację budzącego zastrzeżenia Skarżącej sformułowania.

Reasumując, w imieniu Spółki wnoszę o oddalenie skargi jako oczywiście bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

 

Uczestnicząc w posiedzeniu pełnomocnicy Stron podtrzymali dotychczasowe stanowiska.

 

Pełnomocnik Skarżącego doprecyzował podczas posiedzenia zarzuty formułowane wobec przekazu reklamowego jako: art. 8 i art. 10 ust. 1 b). Z uwagi na fakt iż w jednej skardze można skarżyć tylko jeden przekaz reklamowy, Skarżący doprecyzował, że skarga KER/214/20 dotyczy przekazu reklamowego w formie newslettera z dnia 11 lutego 2020 r.

 

Pełnomocnik Skarżonego potwierdził podczas posiedzenia, iż na dzień rozpatrywania skargi tj. 10 marca 2021 r. nie dysponuje dowodami ani badaniami potwierdzającymi prawdziwość i zasadność użycia w reklamie internetowej hasła superlatywnego „Największy europejski dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie już jest w Polsce.”.

 

 1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 8 i art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, iż reklama zawierająca określenie superlatywne “Największy europejski dystrybutor rozruszników i alternatorów w Europie już jest w Polsce.” bez poparcia dowodami lub badaniami oraz bez wskazania źródła danych, może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd. Zespół Orzekający wskazał, że skarżona reklama jest reklamą superlatywną, czyli reklamą używającą określenia wartościującego, zachęcającego do zakupu towarów marki Robarcko. Co do zasady reklama superlatywna jest dopuszczalna, o ile nie wprowadza odbiorców w błąd. W tym przypadku doszło do przekroczenia granicy oddzielającej reklamę superlatywną od reklamy nieetycznej, albowiem informacji zawartej w komunikacie reklamowym Robarcko nie można poddać weryfikacji, gdyż reklamodawca nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy. W rezultacie mamy do czynienia z reklamą nadużywającą zaufania odbiorców, wykorzystująca ich brak doświadczenia lub wiedzy i wprowadzającą odbiorców w błąd. Wprowadzenie w błąd ma miejsce wówczas, gdy treść lub forma informacji w komunikacie reklamowym wywołuje w świadomości adresatów mylne wyobrażenie o rzeczywistości, dotyczące przedsiębiorstwa Robarcko. Newsletter powinien zawierać w swojej treści odwołanie do dowodów np. w postaci wskazania źródła badań uzasadniających tezę reklamową, iż Robarcko jest największym europejskim dystrybutorem rozruszników i alternatorów.   W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.