Uchwała Nr ZO/005/22u z dnia 26 stycznia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/239/21 i KER/238/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:


• Maciej Lissowski – Przewodniczący;
• Paulina Zyśk-Lisica – Członkini;
• Olaf Krynicki – Członek;

na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r., po rozpatrzeniu połączonych skarg o sygnaturach akt KER/239/21 i KER/238/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Amocarat Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czaniec (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu bielizny damskiej marki Katana

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż reklamodawca nie naruszył w swoim przekazie reklamowym przyjętych standardów reklamy przedstawiającej bieliznę damską.

Zespół Orzekający doceniając szybką reakcję reklamodawcy, który nieomal natychmiastowo dokonał zmian w kwestionowanej reklamie zgodnie z treścią zgłoszonej skargi, pragnie zwrócić uwagę na nowy trend pojawiający się w przestrzeni social media, tj. ruch #freethenipple. Ruch ten polega na promowaniu jednorodnych standardów w zakresie przedstawiania w przestrzeni publicznej sutków męskich oraz damskich1.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżących reklama narusza art. 4, 25 w zw. z art. 32 KER oraz art. 5 Karty Ochrony Dzieci w Reklamie. W jego ocenie kwestionowany przekaz reklamowy poprzez prezentację sutków damskich może negatywnie wpływać na rozwój psychiczny dzieci.


Skarżony w swoim stanowisku podkreślił, iż dokonał zmian odpowiadających żądaniom Skarżących po otrzymaniu skarg. Sama reklama natomiast była kierowana do osób pełnoletnich oraz sama w sobie nie miała być przekazem o charakterze erotycznym.

 

Zdania odrębne
brak