Uchwała Nr ZO/006/22u z dnia 2 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/231/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Sławomir Skowerski – Przewodniczący;
• Donata Wolińska – Członkini;
• Kamil Bolek – Członek;

na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/231/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Colian sp. z o.o. (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu spożywczego batonów marki „Grześki”

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż reklamodawcy, przy konstruowaniu przekazu reklamowego mają prawo do wolności twórczej, na którą może również składać się inwencja twórcza polegająca na tworzeniu alternatywnej, sztucznej rzeczywistości.

W przedmiotowej sprawie właśnie z tego rodzaju wytworem wyobraźni reklamodawcy miał potencjalny konsument. Jednocześnie, rozpatrując skargi na przekaz reklamowy oraz jego możliwy odbiór, Zespół Orzekający ma obowiązek przyjąć perspektywę racjonalnego konsumenta. W omawianym przypadku doszło do stworzenia rzeczywistości jednoznacznie fikcyjnej, która nie mogła w żadnym wypadku wydarzyć się naprawdę. Reklamodawca, prezentując postać Świętego Mikołaja, w sposób jasny poruszał się w stworzonej na potrzeby reklamy rzeczywistości – bez związku z życiem rzeczywistym potencjalnych konsumentów.

W ocenie Zespołu Orzekającego nie mogło więc dojść do nakłaniania lub pochwalania naruszania reguł ww. rzeczywistości potencjalnych odbiorców reklamy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego Skarżony dopuścił się naruszenia art. 2(1) Kodeksu Etyki Reklamy poprzez propagowanie przestępstwa cyt. jakim jest latanie samolotem pasażerskim bez licencji pilota. Zdaniem Skarżącego, reklama sugerowała także, iż jest to zachowanie normalne oraz bezpieczne dla pasażerów.

Skarżony odrzucił powyższe rozumowanie, wnosząc o oddalenie skargi. Zdaniem Skarżonego, poruszał się on w wytworzonej na potrzeby reklamy rzeczywistości artystycznej, w żaden sposób nie nawiązując przy tym do świata rzeczywistego – w tym do obowiązującym w nich praw oraz reguł. Stąd też, zdaniem Skarżonego, nie sposób przedstawić mu zarzut zachęcania do łamania ww. prawo czy też zasad życia społecznego.

Zdania odrębne

Brak.