Uchwała Nr ZO/008/23u z dnia 25 stycznia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/106/22

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Marcin Kozłowski – przewodniczący
  • Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini
  • Kamil Bolek – członek

 

na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/106/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej, odnoszącej się do rabatu przyznanego w związku z zakupem oświetlenia,

 

postanawia

 

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że w reklamie telewizyjnej OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Skarżona”) stosowała przekaz dyskryminujący kobiety i mężczyzn, bazujący na stereotypach.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

W sklepie z materiałami budowlanymi kobieta w protekcjonalny sposób traktuje swojego partnera i odmawia mu możliwości zadecydowania o czymkolwiek. 

Reklama jest szkodliwa zarówno dla sposobu postrzegania kobiet i mężczyzn, bazuje na stereotypach i jest co najmniej niesmaczna  

[pisownia oryginalna]

 

Reklama został zakwalifikowana jako potencjalnie naruszająca zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1 oraz art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy:

 

Art. 2

  1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 4

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, pismem z dnia 15 listopada 2022 r. przedstawiła stanowisko w sprawie wraz z odpowiednimi dowodami na jego poparcie i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

 

Skarżona wskazała w pierwszej kolejności, że postępowanie powinno zostać uznane za bezprzedmiotowe i zaniechane. Reklama nie jest już emitowana, gdyż kampania trwała w okresie 29.06 – 12.07.2022 i została zakończona.

 

Nadto, odnosząc się do złożonej skargi, Skarżąca wskazała, co następuje. Po pierwsze, reklama miała na celu ukazanie, że niezależnie od ewentualnej różnicy zdań czy drobnych „przepychanek” miedzy partnerami, sklep OBI oferuje produkty i kompleksowe usługi, które mają pomóc w realizacji różnorodnych potrzeb klientów. Powyższe nie budowało negatywnego nastawienia emocjonalnego odbiorców reklamy względem omawianego przekazu. Po drugie, jakkolwiek w reklamie został przedstawiony satyryczny obraz bohaterów, to jednak nie pozbawia on żadnej z płci szacunku uwarunkowanego społecznie, nie dyskryminuje żadnej z płci, przedstawiając  ją jako gorszą, czy poniżając ją. Reklama w sposób jednoznaczny wskazywała, że mogą występować różnice indywidualne, a nie płciowe. Po trzecie, reklama nie naruszała również dobrych obyczajów czy godności człowieka.

 

Podsumowując, przedmiotowa reklama oraz proces jej opracowywania i weryfikacji wskazuje na działanie w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z zachowaniem staranności zawodowej i z poszanowaniem powszechnie przyjętych norm etycznych i obyczajowych.

 

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2024 roku obecne osoby umocowane ze strony Skarżonej poparły dotychczas przedstawione stanowisko.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

W ocenie Zespołu Orzekającego kwestionowana reklama nie narusza zasad etyki reklamy wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

[…]

Mając to na uwadze, w ocenie Zespołu Orzekającego nie doszło do obrazy art. 2 ust. 1 i 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 lit. b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

 

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.