Uchwała Nr ZO 01/13 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 119/12 dotyczącej reklamy firmy Alior Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 01/13

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia

odwołania od uchwały nr ZO 119/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/97/12

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel— przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 13 czerwca 2012 roku nr ZO 119/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/97/12, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia

oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 119/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/97/12. Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały o której mowa w pkt. 37.

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu są jedynie polemiką z uchwałą Zespołu Orzekającego i nie są nowymi faktami ani dowodami.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi Skarżonego na skargę o sygnaturze akt K/97/12, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.