Uchwała Nr ZO/011/20/o z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/249/19 i KER/250/19