Uchwała Nr ZO/011/20/o z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/249/19 i KER/250/19

Uchwała Nr ZO/011/20/o

z dnia 18 marca 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/249/19 i KER/250/19

 

Ocena KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy firmy nie będącej członkiem

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Grottgera 9/3 
00-785 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

 

  • Jacek Pawlak – przewodniczący,
  • Anna Gumkowska – członek,
  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Müller Dairy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Wnioskodawcy podnieśli:

 „Treść skargi: Reklama kłamie bo:

  1. Ryż z czekolada na mleku mnie nie zachwyca,
  2. Niedźwiedzie nie dają jogurtów a tym bardziej za darmo,
  3. Niedźwiedzie mają inną fryzurę.” – pisownia oryginalna

We Wnioskach dotyczących reklamy telewizyjnej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższej normy Kodeksu brzmiącej, jak następuje:

  • „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.” Reklamodawca nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół wziął pod uwagę udzieloną przez reklamodawcę odpowiedź: „Szanowni Państwo, mając na uwadze dotychczas prowadzoną korespondencję oraz pismo z dnia 20 stycznia 2020 r., dotyczące złożenia skargi konsumenckiej na reklamy internetowe „Müller Riso Edycja Kokos” (sygn. sprawy: KER/249/19 i KER/250/19), w której zarzucono, iż reklamy dotyczące produktów marki Műller, rzekomo naruszają „powszechnie przyjęte zasady etyki oraz dobre praktyki rynkowe”, a także naruszają „art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy”, poniżej przedstawiam stanowisko Müller Dairy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej Spółka) w przedmiotowej sprawie.

 

Na wstępie chciałam zapewnić i poinformować, iż Spółka w swojej działalności bezwzględnie respektuje, przestrzega i szanuje wszelkie przepisy odnoszące się do praw konsumenta, zasad rynku czy zasad regulujących treść emitowanych reklam, w tym w szczególności dotyczy to przepisów m.in. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak też wytycznych, orzecznictwa i stanowiska prezentowanego m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK).

Odnosząc się do treści emitowanych reklam, dotyczących produktów marki Müller, zapewniam, iż Spółce, zależy na tworzeniu i promowaniu standardów reklamowych, na jak najwyższym poziomie, gwarantując przy tym ochronę konsumentów przed nieetycznymi i nieuczciwymi przekazami reklamowymi. Spółka zna, przestrzega i stosuje również przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z zapisami ustawy, zakazuje się przedsiębiorcom stosowania wobec konsumentów praktyk rynkowych sprzecznych z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcających zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta. Do tej reguły Spółka bezwzględnie się stosuje. Nie jest zatem prawdą, jakoby reklamy produktów marki Müller, emitowane na zlecenie Spółki, w jakikolwiek sposób mogły naruszyć przepisy którejkolwiek z powyżej wskazanych ustaw, czy innych przepisów określających zasady informowania konsumentów o produktach czy promowania produktów marek własnych. Spółka w żadnej z reklam nie rozpowszechnia ani nigdy nie rozpowszechniała nieprawdziwych informacji. W naszej ocenie, ze strony Spółki nie dochodziło również do rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, w sposób, który mógłby wprowadzić konsumenta w błąd.

Odnosząc się do treści ww. skarg, dotyczących reklam „Müller Riso Edycja Kokos”, nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby reklamy te powodowały naruszenie, przywołanego przez Państwa art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Pomijając już źródło owego kodeksu, to przywołana reklama w żadnym razie nie narusza zaufania odbiorcy oraz w żaden sposób nie wykorzystuje braku jego doświadczenia lub wiedzy. Należy zauważyć, iż stylizacja produktu oraz inne, odrywające reklamę od opowiadanej przez nią rzeczywistości środki artystycznego wyrazu, jak na przykład tańczący niedźwiedź rozdający jogurty, stanowią jej istotę, z czego konsumenci, co do zasady, zdają sobie sprawę. Przywołać tu można choćby stanowisko wyrażone przez UOKiK, iż „każdy konsument ma prawo do rzetelnej, pełnej i jasnej informacji o reklamowanej ofercie bez konieczności weryfikacji jej warunków w siedzibie przedsiębiorcy, na stronie internetowej czy w regulaminie.” Zgodnie z powyższym, oczywistym jest, iż prezentowane przez Spółkę reklamy, co do których wyrażone zostały wobec Państwa uwagi, w żaden sposób nie wprowadzają konsumentów w błąd. Natomiast fakt, iż niedźwiedzie mają inną fryzurę, aniżeli w reklamie oraz nie rozdają jogurtów za darmo, wydaje się być oczywisty i nie ma on bezpośredniego wpływu na rzetelność przekazu, prawdziwość informacji dotyczącej reklamowanego produktu.

Co więcej, stwierdzenie, jakoby „ryż z czekoladą na mleku, kogoś nie zachwycał”, jest jedynie subiektywną opinią jednego z konsumentów, podczas, gdy inny konsument może uważać, iż sprzedawane przez Spółkę jogurty czy inne produkty są bardzo smaczne, i tak też się dzieje w zdecydowanej większości opinii. Określenie smaku deseru mlecznego ma tylko i wyłącznie charakter cenny, subiektywny i indywidualny dla każdego.  Jednocześnie należy zauważyć, iż wskazane reklamy w żaden sposób nie są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami ani tym bardziej nie uchybiają godności ludzkiej.

Na marginesie, pragnę wskazać, iż nie jest znana Spółce Państwa dotychczasowa działalność jako Stowarzyszenia oraz rola w tego rodzaju postępowaniach. Co więcej, jak sami Państwo podkreślacie na swojej stronie internetowej, Państwa organizacja stanowi jedynie nieformalne sumienie reklamy w Polsce. Tym niemniej, zgodnie z przyjętą polityką marki Müller, reagujemy na każdą informację, ocenę naszej działalności czy produktu, bowiem produkty marki Müller powstają z myślą o zadowoleniu i satysfakcji naszych Klientów – Konsumentów, dlatego każda opinia jest dla nas ważna. 

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z przesłaną przez Państwa dokumentacją, Spółka rezygnuje z możliwości czynnego uczestnictwa w dalszym postępowaniu. Jednocześnie w razie pytań, bądź kwestii budzących wątpliwości, służymy pomocą.” – pisownia oryginalna

 

Oceniając reklamę Zespół nie dopatrzył się w reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców, ani też treści wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy i oddalił Wnioski konsumentów.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.