Uchwała Nr ZO/012/20/o z dnia 1 kwietnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/270/19 i KER/271/19