Uchwała Nr ZO/012/22o z dnia 23 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/226/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

 

• Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;
• Joanna Łodygowska – członkini;
• Maciej Lissowski – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Aptoide z siedzibą w Lizbonie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/226/21. Przedmiotem skargi była reklama oprogramowania Kid Security. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie w przekazie reklamowym doszło do wykorzystania zakazanych praktyk polegających na dyskryminacji ze względu na pochodzenie (przestrzeganie rodziców przed uchodźcami).

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż w żadnym razie skarga nie może zostać rozpatrzona merytorycznie ze względu na kwestie formalne – przede wszystkim brak ustalenia pierwotnego przekazu i jego oryginalnego brzmienia, co może wpływać na finalną ocenę reklamy ze względu na możliwe różnice wynikające z tłumaczenia. W związku z tym faktem, nawet w sytuacji regularnego rozpatrywania skargi w ocenie Zespołu Orzekającego zasługiwałaby ona na decyzję o odrzuceniu.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

Brak