Uchwała Nr ZO/013/23u z dnia 22 lutego 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/123/22

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Sławomir Skowerski – przewodniczący
  • Kamil Bolek – członek
  • Olaf Krynicki – członek

 

na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/123/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Kubara sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w sprawie dotyczącej komunikacji odnoszącej się do nazwy (marki) „Dobra kaloria”,

 

postanawia

 

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że Kubara sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Skarżona”) stosuje komunikację odnoszącą się do nazwy (marki) „Dobra kaloria”. Tymczasem, w ocenie Skarżącego, oferowane przez Skarżoną produkty charakteryzują się znaczną kalorycznością.

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

Nie można w nazwie reklamowej sugerować że coś jest dla mnie dobre, dobra kaloria, oglądają to dzieci starsze osoby, te produkty nie są dobre dla wszystkich – w nazwie to jest bardzo wprowadzające w błąd, produkty te zawierają dużo cukru, kalorycznie są na tym samym poziomie co czekoladowe batoniki więc reklama i nazwa reklamowa nie powinny być skonstruowana w ten sposób

[pisownia oryginalna]

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie pismem z dnia 15 listopada 2022 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

Skarżona wskazała, że u podstaw marki „Dobra kaloria” leży założenie, że wraz z kaloriami produkty spożywcze mają dostarczać cennych wartości odżywczych, takich jak białko, błonnik, witaminy, mikro i makro elementy. Każdy z oferowanych produktów jest bogaty w wartości odżywcze, co potwierdzają deklaracje żywieniowe znajdujące się na opakowaniach produktów. To właśnie wartości odżywcze produktów sprawiają, że dostarczają one dobre, odżywcze kalorie, w odróżnieniu od pustych kalorii, przykładowo znajdujących się w cukrze (np. czekoladzie), które dostarczają jedynie energii.

Skarżona w przekazie nie ukrywa kaloryczności. Marka nazywa się „Dobra kaloria”, a nie „mała kaloria”. Sugeruje to, że mimo kaloryczności produkty tej marki mają cechy pozwalające określić je jako „dobre”. Jest to przede wszystkim naturalny skład i brak sztucznych dodatków, także brak dodatku cukru (obecne są jedynie cukry występujące naturalnie).

Przekaz jest zgodny z unijnym rozporządzeniem z dnia 25 października 2011 r. nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nie wskazuje nadto, jakoby oferowane produkty miały właściwości lecznicze (zapobiegania lub leczenia chorób) i były skierowane do osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2023 roku obecna przedstawicielka Skarżonej poparła dotychczas przedstawione stanowisko.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

W ocenie Zespołu Orzekającego, skarżona komunikacja nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

Nazwa (marka) „Dobra kaloria” nie sugeruje, że produkty Skarżonej mają walory dietetyczne czy też, że są dobre dla wszystkich. Po pierwsze, słowo „dobra” nie może być utożsamiane ze słowem „niska” czy „mała”. Skarżona wskazuje na faktyczną kaloryczność swoich produktów na opakowaniach. Po drugie, słowo „dobra” nie powinno być utożsamiane ze sformułowaniem „dobra dla wszystkich” czy „zdrowa”. Skarżona nie próbuje sugerować, że jej produkty są zdrową żywnością, a tym bardziej, że mają właściwości lecznicze (zapobiegania lub leczenia chorób) czy są skierowane do osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Zespół Orzekający podziela stanowisko Skarżonej, że w rozumieniu odbiorcy komunikacji, jakim jest tzw. przeciętny konsument (krytyczny, lecz nie wszystkowiedzący), nazwa „Dobra kaloria” utożsamiana jest z odpowiednim składem oferowanych produktów. Nie ulega wątpliwości, że Skarżona wyróżnia się na rynku właśnie naturalnym, prostym składem produktów i – zdaniem Składu Orzekającego – w ten sposób jest kojarzona przez klientów.

Tym samym, komunikacja prowadzona była z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Mając to na uwadze, w ocenie Zespołu Orzekającego, nie doszło do obrazy art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt 2 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

 

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.