Uchwała Nr ZO/014/21o w sprawie T-Mobile Polska S.A. z dnia 24 marca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/020/21

Uchwała Nr ZO/014/21o

z dnia 24 marca 2021 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/020/21

 

Ocena KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy firmy nie będącej członkiem

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Grottgera 9/3 
00-785 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

 

  • Anna Gumkowska – przewodnicząca,
  • Igor Kaleński – członek,
  • Donata Wolińska – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Wnioskodawca podniósł:

 „Treść reklamy: Jadący agresywnie rowerzysta po chodniku potrąca pieszego, ten rozlewa napój na chodnik i na siebie.

Skarga: Reklama propaguje niezgodne z prawem zachowania – jazda wzdłuż po chodniku jest zakazana dla wszystkich pojazdów.

Jeśli już prawo zezwala na korzystanie z chodnika, to na zasadach -bezpiecznie, powoli, z prędkością człowieka, ustępowanie pierwszeństwa pieszym. Agresywna jazda slalomem jest niedopuszczalna. Potrącenie pieszego na chodniku, to wykroczenie. Rozlanej kawy nikt nie sprząta. Kto to ma zrobić??  Jak się to ma do minimum kultury?

T-mobile poza tym łamie zasadę “język polski w Polsce” – czystość języka. Nazwa niemieckiego koncernu brzmi jak po angielsku, dlaczego jaj wiele innych firm – ustawa o języku polskim jest olewana przez większość nie wiadomo czemu.

Natychmiast zdjąć z emisji ten fatalny spot reklamowy – nałożyć wysoką karę, żeby takie rzeczy się więcej nie powtarzały..

Pozdrawiam Radę a T-mobile nie.”- pisownia oryginalna

 

We Wniosku dotyczącym reklamy telewizyjnej usług telekomunikacyjnych, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

  • Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
  • Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Reklamodawca nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy i nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie.

 Zespół uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zespół nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców, ani też wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy. 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.