Uchwała Nr ZO/015/20/u z dnia 18 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/252/19 i KER/254/19