Uchwała Nr ZO/015/22o z dnia 23 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/240/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

 

• Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;
• Joanna Łodygowska – członkini;
• Maciej Lissowski – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Cinema City Poland Sp. z o.o. , zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/240/21. Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna filmu pt. Dziewczyny z Dubaju. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie sposób prezentacji przekazu reklamowego narażał dzieci oraz młodzież na odbiór nieprzeznaczonych dla nich treści o charakterze erotycznym

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż w jego ocenie doszło do naruszenia zakazu prezentowania treści mogących mieć negatywny wpływ na rozwój psychologiczny dzieci i młodzieży. Standard ten wynika zarówno z zasad ogólnych Kodeksu Etyki Reklamy – tj. rozdziału IV, jak i Karty Ochrony Dzieci w Reklamie (art. 5). Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż w pobliżu miejsca prezentowania reklamy znajduje się zarówno liceum jak i biblioteka dla dzieci i młodzieży. Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż w jego ocenie reklamodawcy powinni dokładać szczególnej ostrożności przy dobieraniu miejsca dla reklam zewnętrznych, które mogą dotrzeć do osób, dla których nie były pierwotnie przeznaczone.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

Brak