Uchwała Nr ZO/019/20/o z dnia 15 kwietnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/006/20 i KER/030/20