Uchwała Nr ZO/019/22u z dnia 9 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/204/21, KER/205/21, KER/206/21, KER/207/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Zuzanna Toruńska-Warowna – Przewodnicząca;
• Olaf Krynicki – członek;
• Wojciech Piwocki – członek;


na posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skarg połączonych o sygnaturach akt KER/204/21, KER/205/21, KER/206/21, KER207/21 złożonych na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawach dotyczących reklamy dotyczącej działań proekologicznych podejmowanych przez grupę

postanawia

skargi oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż przekaz prezentowany przez Skarżącego nie wprowadza w błąd, gdyż wykazuje zaplanowane działania w ramach strategicznych założeń spółki wyrażonych w przyjętej „Strategii Grupy PGE: neutralność
klimatyczna 2050”. Przekaz w sposób dopuszczalny koncentruje się wokół proekologicznych planów i inicjatyw firmy, dzięki której reklamodawca w sposób dopuszczalny buduje swój pozytywny, prośrodowiskowy wizerunek. Zdaniem Zespołu Orzekającego w reklamie zaprezentowano dopuszczalne i pozytywne podejście do procesu transformacji energetycznej.

W toku posiedzenia Zespół Orzekający zdecydował się zasięgnąć opinii eksperckiej, która potwierdziła, iż wszelkie prezentowane dane i twierdzenia znajdują potwierdzenie na stronie internetowej PGE S.A. oraz w strategii spółki. W sposób oczywisty reklama musi korzystać z zasady skrótowości, jednakże zainteresowany konsument w przedmiotowej sprawie może dotrzeć do interesujących go szczegółów informacji oraz dokonać ich weryfikacji.

Zespół Orzekający jednocześnie pragnie docenić coraz wyższą świadomość konsumencką w zakresie ochrony środowiska oraz przekazywanych informacji o charakterze ekologicznym.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżących cyt. mówienie, że [grupa PGE] jest liderem w OZE jest zwykłą ekościemą. Zdaniem Skarżących, cyt. jest równolegle liderem w zatruwaniu środowiska poprzez produkcję energii z węgla, np. z Turowa. Według Skarżących PGE jest również cyt. największym trucicielem w Polsce i jednym z największych w Europie (do top 10 europejskich należą Bełchatów i Kozienice, należące do PGE). Skarżący ponadto wskazali, iż ich zdaniem cyt. PGE nie niesie żadnej zielonej zmiany i żadnej transformacji. Jest potężny rozdźwięk między tym, jak zazielenia swój image PGE a tym, co mówią liczby z raportu. Pokazują to dane z raportu, który PGE ma obowiązek wykonać i opublikować. Raport nie zawiera pełnych informacji o wszystkich emisjach i inwestycjach PGE. Nie pokazuje planu, jak spółka chce transformować siebie w stronę bez emisyjną. Nie odnosi się do rekomendacji naukowców dotyczących konieczności redukcji emisji oraz czynników ekonomicznych wskazujących, że opłacalność energetyki węglowej bardzo szybko i skrajnie spada. Za pomocą reklamy PGE przykrywa afery z Turowem i innymi elektrowniami węglowymi. Nie pokazuje rzetelnie danych, jak mały jest udział OZE w całym portfelu PGE, natomiast kombinuje z danymi tak, żeby pokazać się jako lider zielonej zmiany.

 

Zdania odrębne
Brak