Uchwała Nr ZO 02/06 w sprawie reklamy firmy Vedim Sp. z o.o.


Uchwala Nr ZO 02/06

z dnia 24 sierpnia 2006 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt

Z/01/06

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski — przewodniczący;

2) Zofia Sanejko — członek;

3) Wojciech Tomczak — członek

– na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2006 roku, po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 lipca 2006 roku, złożonej na podstawie pkt. 8 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Zarząd Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżący), przeciwko Vedim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej emitowanej m.in. przez TVP S.A. z siedzibą w Warszawie w Programie 2

postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił co następuje:

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze zarzucił Skarżonemu, że w reklamie leku Zyrtec UCB, którego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Skarżony jest dystrybutorem, bohaterem spotu reklamowego został kierowca, podczas gdy w czasie stosowania tego leku powimlo unikać się prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z użytych w spocie środków wyrazu może wynikać, że zażywanie leku jest neutralne przy prowadzeniu samochodu. Skarżący — w celu dokonania oceny reklamy przez Komisję Etyki Reklamy – wniósł skargę, po zapoznaniu się przez Zarząd z materiałami przedstawionymi przez konsumenta informującego Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy o przeciwwskazaniach dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w czasie stosowania leku Zyrtec. Ostrzeżenie takie pochodziło z internetowej encyklopedii leków (www.leki.med.pl).

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2006 roku skargę przedstawił pełnomocnik Skarżącego, podnosząc, że przedmiotowa reklama narusza art. 19 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ nie ma w niej wyraźnej informacji o potencjalnym zagrożeniu wynikającym ze stosowania wyżej wymienionego produktu leczniczego.

W trakcie posiedzenia Skarżony powołał się na oficjalną dokumentację leku zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia — w tym Charakterystykę Produktu Leczniczego, powstałą na tej podstawie ulotkę dla pacjenta, załączaną do każdego opakowania leku, oraz oficjalną publikację treści Charakterystyki na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, które to materiały zawierają informację, iż lek stosowany w standardowo przewidzianej dawce nie wpływa na zdolność koncentracji uwagi i czas reakcji. Zespół Orzekający zapoznał się z treścią powołanych dokumentów, w tym w szczególności z treścią ulotki, znajdując potwierdzenie powyższych okoliczności w części zatytułowanej „Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn”.

Skarżony podniósł, iż leki Zyrtec wcześniejszej generacji istotnie mogły powodować takie ograniczenia, jednak obecnie Zyrtec UCB nie powoduje takich zagrożeń, co potwierdza dokumentacja zatwierdzająca jego dopuszczenie do obrotu w Polsce.

W toku posiedzenia członkowie Zespołu Orzekającego wspólnie z przedstawicielami stron zapoznali się z rekłam~ którą przedstawił Skarżący oświadczając, że jest ona tożsama z reklamą, o której mowa w skardze.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Na podstawie dokumentacji opisanej w pkt. 2 uchwały, należy stwierdzić, że w przypadku zalecanego przez producenta sposobu stosowania leku Zyrtec UCB nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatem opinia Skarżonego, że jego normalne stosowanie nie stanowi zagrożenia przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych jest trafna. Nie było więc konieczne zamieszczanie informacji tej treści w reklamie stanowiącej przedmiot skargi.

Tym samym Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia art. 19 Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi, że „W reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem.”.

Uwzględniając powyższe, na podstawie pkt. 37 ppkt 1 lit. b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający postanowił jak w pkt. 1 uchwały.