Uchwała Nr ZO 02/09 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 02/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/162/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Cezary Antoń — przewodniczący,
2) Anna Grzelońska — członek,
3) Krystyna Jarosz — członek,

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/162/08 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia

uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, w najbliższym możliwym terminie, w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/162/08.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa o treści „WARSZAWA KUPUJE AGD
BEZ VAT-U! Tylko od 14.11 do 16.11 2008 Nie dla idiotów! Media Markt”

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama przekonuje, że w Media Markt można kupić sprzęt AGD bez podatku VAT. Jest to niezgodne z prawdą i narusza art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. A) i b) Kodeksu Etyki Reklamy. Stwarza bowiem wrażenie, że Media Markt ma przewagę konkurencyjną, gdyż nie musi do cen produktów doliczać podatku VAT”.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.
Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 10 1. Kodeksu Etyki Reklamy „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna; (…)”

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
W odpowiedzi na skargę, Skarżony poinformował, że „akcja – Warszawa kupuje AGD bez VAT-u – jest akcją prowadzoną cyklicznie od kilku lat na terenie Polski. Polega ona na obniżeniu ceny o wartość podatku VAT 22%. Oznacza to, że cenę detaliczną brutto należy podzielić przez 1,22, wówczas uzyskuje się ostateczną cenę zakupu przez klienta. Nie oznacza to natomiast, że sieć sklepów Media Markt nie odprowadza podatku VAT, obniża jednak cenę sprzedaży o jego wartość. Klient otrzymuje zatem prawdziwą i przejrzyście podaną informację, że kupując w wyznaczonym terminie sprzęt AGD w sklepach Media Markt, oszczędza kwotę stanowiącą wartość podatku VAT danego produktu.”

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy ponieważ wprowadza konsumentów w błąd, informując że mogą w Media Markt kupować sprzęt AGD bez podatku VAT.

Podsumowując, Zespół Orzekający stwierdził, że w reklamie konieczne jest wprowadzenie zmian, aby przekaz reklamy był jasny, że konkretne towary można nabyć w Media Markt taniej o wartość podatku VAT.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.