Uchwała Nr ZO 02/17 w sprawie reklamy firmy Żywiec Zdrój S.A.


Uchwała Nr ZO 02/17
z dnia 17 stycznia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/98/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/98/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie normy art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/98/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna napoju Żywiec Zdrój z sokiem cytrynowym.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Woda Żywiec Zdrój Ekspedycja do Nowej Zelandii.
opis reklamy: Producent wody Żywiec Zdrój promuje w reklamie swój produkt zachęcając na jej końcu do udziału w ekspedycji do Nowej Zelandii w ramach akcji promocyjnej.

Treść skargi: W dniu 21.08.2016 o godzinie 17:42 oraz 17:59 została wyemitowana reklama wody Żywiec Zdrój na antenie telewizji TVN.W reklamie podawana jest błędna informacja o możliwości wzięcia udziału w ekspedycji do Nowej Zelandii. Błąd informacji w wyemitowanej reklamie w dniu 21.08.2016 polega na wprowadzeniu widzów w błąd dając wszystkim możliwość wzięcia udziału w promocji mimo jej zakończenia 7.08.2016 roku
Punkt 7 regulaminu promocji wody Żywiec Zdrój głosi:
7. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w
Loterii następuje w okresie od 13.06.2016 roku do 07.08.2016 roku.
Zakup Produktu Promocyjnego przed 13.06.2016 lub po 07.08.2016 roku
nie uprawnia do uczestnictwa w Loterii.
Reklamowanie w ten sposób zakupu produktu premiowanego loterią po jej zakończeniu jest ewidentnym wprowadzenie klientów w błąd i ma jedynie służyć zachęcaniu do zakupu produktu bez możliwości na chwile obecna skorzystania z dobrodziejstw promocji”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 5 grudnia 2016r., w sprawie skargi przekazanej do
rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy (decyzja z dnia 5 grudnia 2016r)., dziękujemy za możliwość ustosunkowania się do zarzutów arbitra-referenta.

Mając na uwadze wskazane ww. piśmie artykuły Kodeksu Etyki Reklamy oraz kierowanie się zasadami etyki we wszystkich prowadzonych formach komunikacji z konsumentem, dokonaliśmy weryfikacji wszystkich informacji związanych z przedmiotowym filmem reklamowym. Pragniemy poinformować, ze stanowi on część kampanii promującej produkt Gaz z sokiem od Żywiec Zdrój, która emitowana była w okresie maj – sierpień 2016 roku. W kampanii wykorzystane zostały dwa filmy reklamowe różniące się od siebie dodatkową informacją o wyprawie do Nowej Zelandii pod hasłem „Ekspedycja” (tzw. tagiem).

W pierwszym miesiącu trwania kampanii telewizyjnej, emitowana była reklama telewizyjna bez dodatkowej informacji (tzw. tagu) o „Ekspedycji”, w drugiej zaś fazie (w terminach trwania promocji, tj. od 13.06. do 07.08.2016) kopia telewizyjna została podmieniona na taką, która zawierała dodatkową informację (tzw. tag zachęcający do wzięcia udziału w „Ekspedycji”). Była ona emitowana do dnia 31 lipca br. Po tym terminie nastąpiła tygodniowa przerwa w emisji, po której komunikacja została wznowiona na kolejne 2 tygodnie (w dniach 8-21 września 2016). Wcześniejsze ustalenia Żywiec Zdrój SA. z domem mediowym Mediacom realizującym kampanię zakładały, że w tym terminie kampania zostanie wznowiona z wykorzystaniem kopii bez tagu o „Ekspedycji”, jednak kaseta emisyjna nie została podmieniona w stacji. Brak podmiany wynika z błędu ludzkiego i nie było to działanie zamierzone.
Chcielibyśmy jednak podkreślić, że treść żadnej z kopii telewizyjnych nie zachęcała bezpośrednio do udziału w promocji konsumenckiej. Nie było w nich informacji o promocji, ani o jej terminach, ani o jej regulaminie, a jedynie informacja w brzmieniu: „A jaka jest Twoja druga natura? Przekonaj są sam. Weź udział w Ekspedycji do Nowej Zelandii!”
Nie jest zatem uzasadniony zarzut stawiany w skardze konsumenckiej „Błąd (…)polega na wprowadzeniu widzów w błąd dając wszystkim możliwość wzięcia udziału w promocji”, gdyż reklama telewizyjna nie zwierała w swej treści żadnego odniesienia do promocji konsumenckiej.

Komunikacja reklamowa dotycząca produktu Gaz z sokiem od Żywiec Zdrój w znacznej mierze opiera się na wskazaniu dwoistości natur – zarówno rzeczy (produktów spożywczych) jak i ludzi. Całkowitym przeciwieństwem egzystencji dla człowieka żyjącego w Polsce, w cywilizacji, jest pobyt w Nowej Zelandii. Kraj ten nie dość, że jest wpół dziki, z niewielką liczbą mieszkańców (dzikie krajobrazy Nowej Zelandii rozpowszechniły filmy Petera Jacksona), to geograficznie są to antypody Polski.

Stąd też producent zachęcając konsumentów do poszukiwania swojej drugiej natury, wskazuje wyprawę do Nowej Zelandii jako metodę na uwolnienie się od konwenansów. Konsument mógł dzięki temu zyskać inspirację do samodzielnej organizacji np. niestandardowej wyprawy, albo też poszukiwania na stronach internetowych ciekawych ofert. Promocja konsumencka zorganizowana przez Żywiec Zdrój S.A., w której główną nagrodą była Ekspedycja do Nowej Zelandii była jedynie jedną z wielu opcji poszukiwania swojego drugiego „ja”.

Biorąc pod uwagę powyższe, pragniemy poinformować, że w terminie wskazanym przez konsumenta w przedmiotowej skardze, faktycznie emitowany był film reklamowy z informacją o ekspedycji do Nowej Zelandii, ale jednocześnie treść tego filmu nie zachęcała do zakupu produktu w związku z promocją i wiążącymi się z tym korzyściami.

Wskazane powyżej fakty, w szczególności informacja, iż reklama nie promowała promocji konsumenckiej, jednoznacznie dowodzą, że reklama ani nie nadużywała zaufania odbiorcy, ani też w inny sposób nie wprowadzała w błąd jej odbiorców. Z tego też powodu nie można zarzucić spółce naruszenia obowiązku działania z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej, czy też zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyznawanymi przez Żywiec Zdrój S.A. wartościami, jakimi są humanizm, bliskość, otwartość oraz entuzjazm, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy człowieka. W tym przypadku, konsumenta. Zgodnie z tą wartością nasza spółka promuje rzetelną komunikację.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do pełnej dyspozycji Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał że przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością.

W ocenie Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie telewizyjnej należy wprowadzić zmiany w taki sposób, aby przekaz „weź udział w ekspedycji do nowej Zelandii” nie wprowadzał w błąd, z uwagi na fakt, że Ekspedycja 2016 do Nowej Zelandii została już zakończona.

Jednocześnie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie nadużywania zaufania odbiorców i wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy i oddalił zarzut naruszenia w reklamie art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.