Uchwała Nr ZO 02/18 w sprawie reklamy internetowej DaGrasso

Uchwała Nr ZO 02/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/169/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/169/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/169/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci pizzerii marki DaGrasso.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do fanpage na portalu Facebook DaGrasso) Reklamą jest migająca pizza. U góry jest napis Złap dwie połówki od jednej pizzy! Reklama według mnie może narażać na niebezpieczeństwo osoby chore na epilepsje które mogą dostać od niej ataku.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do skargi konsumenckiej o sygn. K/169-172/17 w sprawie reklam marki DaGrasso oraz braku możliwości uczestniczenia osobiście w wyznaczonym w tym temacie posiedzeniu, niniejszym, jako przedstawiciel agencji reklamowej prowadzącej komunikację marketingową marki na portalu Facebook, przesyłam ustosunkowanie się do ww. skargi.

Sygn. K/169/17
Wpisy na profilu marki często mają charakter rozrywkowy, angażujący użytkowników. Wpis, którego dotyczy skarga, miał charakter gry zręcznościowej polegającej na złapaniu dwóch takich samych połówek pizzy. Grafika zawierała stałe, nieanimowane tło, a dynamicznie zmieniały się jedynie grafiki obrazujące połówki pizzy. Uważamy, że skarga nie jest zasadna, gdyż grafika i jej dynamiczna animacja nie dobiegała od typowych treści internetowych takich jak animowane bannery czy filmy video.
(…)
Liczymy na Państwa zrozumienie oraz wzięcie pod uwagę ww. wyjaśnień. W razie pytań zapraszam do kontaktu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.