Uchwała Nr ZO/021/22u z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/243/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Wojciech Piwocki- przewodniczący;
• Marcin Kozłowski – członek;
• Maciej Korobacz – członek;

na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/243/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Vetoquinol Biowet Spółka z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu leczniczego „Drontal

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie doszło do naruszenia zakazu wprowadzania konsumentów w błąd, wykorzystywania ich niewiedzy oraz zakazu naruszania praw zwierząt.

Zespół Orzekający w przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejności podkreślił, iż w przekazie reklamowym nie ma mowy o jedynym słusznym wyborze – w domyśle według Skarżącego miałby nim być reklamowany produkt. W ocenie Zespołu Orzekającego reklamodawca w sposób wyczerpujący przedstawił i udokumentował dane dotyczące reklamowanego preparatu oraz podał odpowiednią alternatywę dla konsumentów, zaznaczając, że jeśli nie zdecydują się na odrobaczanie psa co 3 miesiące, mogą zamiast tego regularnie badać kał zwierzęcia.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego skarżona reklama zawiera cyt. wskazanie, że psa należy odrobaczać co 3 miesiące. Jest to nieprawda. Psa należy odrobaczać, kiedy jest do tego wskazanie, czyli po badaniach kału i jeśli te badania wykażą obecność pasożytów lub ich jaj. Tylko szczeniaki i suki ciężarne odrobacza się w profilaktycznie bez badań. Upowszechnianie przekonania, żeby psu podawać preparat na robaki ot tak, jest szkodliwe i wprowadza w błąd. Uczy też ludzi bezmyślnego podejścia do zwierzęcia i niepotrzebnie naraża go na przyjmowanie co trzy miesiące dawek silnych preparatów bójczych bez potrzeby.

Skarżony podkreślił w swoim stanowisku, iż dochował wszelkich obowiązkowych formalności odnośnie udokumentowania przedstawianych konsumentom danych, a także zapewnił informację o dostosowaniu produktu do standardów zatwierdzonych przez Polską Radę Konsultacyjną ds. parazytoz zwierząt towarzyszących.

Zdania odrębne
Brak