Uchwała Nr ZO/024/22u z dnia 30 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/006/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Anna Gumkowska – Przewodnicząca;
• Beata Dziwulska – członkini;
• Maciej Korobacz– członek;

na posiedzeniu w dniu 30 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/006/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą Pabianicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu marki Akustone

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie doszło do naruszenia zasad odpowiedzialnej reklamy oraz nie doszło do naruszenia dobra dziecka.

Przedmiotowa skarga w ocenie Zespołu Orzekającego dotyczy całkowicie subiektywnych odczuć Skarżącego, za które Skarżony nie odpowiada. Reklamodawca posiada pewien zakres wolności twórczej, która może być różnie odbierana. Jednakże, jeżeli przekaz nie narusza obiektywnie przyjętych standardów przekazu prezentowanego publicznie – pozostaje on w gestii decyzyjnej reklamodawcy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego przedmiotowa reklama jest w wysokim stopniu irytująca oraz cyt. została specjalnie zaprojektowana aby zwrócić́ na siebie uwagę̨ (nie pozytywną) po przez niewiarygodnie denerwujące żarty oraz gry słowne.
Skarżony wskazał, iż kwestionowany przekaz reklamowy obiektywnie został skonstruowany w sposób neutralny, bez intencji irytowania odbiorców, jednak Skarżony nie ma wpływu na subiektywny odbiór przekazów reklamowych przez konsumentów. Kwestionowana reklama ponadto, zdaniem Skarżącego spełnia wszelkie wymogi w zakresie reklamy, określone dla produktów medycznych.
Skarżony wniósł o oddalenie skargi.


Zdania odrębne
Brak