Uchwała Nr ZO/025/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/015/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

● Wojciech Piwocki – przewodniczący
● Ewelina Czuba – członkini
● Beata Dziwulska – członkini

na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/015/23, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, w sprawie dotyczącej reklamy produktu Hepaslimin,

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Skarżona”) stosuje reklamę produktu Hepalimin. Reklama jest emitowana w telewizji.

Skarżący wskazał na naruszenie przez Skarżoną zasad etyki reklamy.

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

Reklama szowinistyczna, zawsze to kobieta jest za gruba, nigdy mężczyzna. Mężczyzna tylko wymownie patrzy na swoją partnerkę, podziwiając szczupłą koleżankę. Jest to już łagodniejsza wersja bardziej chamskiej reklamy, w której mąż wprost mówi żonie, że powinna schudnąć. Dlaczego na opakowaniu nie ma informacji że produkt przeznaczony wyłącznie dla kobiet? Ta reklama jest tak uwłaczająca dla kobiet, że Rada sama powinna ją dawno usunąć. Pomijamy, że utrata wagi jest niczym nie potwierdzona. Brak dowodów, brak działania.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1, art. 4 i art. 10 ust. 1 lit a Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2
1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 4
Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

Art. 10
1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Strona skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 13 marca 2023 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

Strona skarżona wskazała, że ciężko jej się odnieść do niemerytorycznych zarzutów Skarżącego, które wyrażają jego, jedynie subiektywne odczucia po zapoznaniu się z przekazem marketingowym. Na marginesie należy wskazać, że poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, przedsiębiorca ma dowolność w kreowaniu przekazu marketingowego. Sama reklama ma bowiem za zadanie przedstawić informacje o produkcie, w taki sposób, aby zachęcić konsumenta do jego zakupu. Użyte w reklamie hasła są zabiegiem naturalnym, powszechnym i nie narażającym odbiorcy na żadne niedogodności emocjonalne.

Na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 roku obecna przedstawicielka Skarżonej poparła dotychczas przedstawione stanowisko. Wskazała także, że reklamowany produkt stanowi suplement diety i zawiera odpowiednie składniki, wpływające na zdrowie wątroby (cholina, wyciąg z liści karczocha), a także prawidłową wagę (ostrokrzew paragwajski). Reklamowany produkt spełnia wymogi prawa unijnego w zakresie dozwolonych oświadczeń zdrowotnych w ww. zakresie. Nadto, skarżony przekaz jest zgodny z wymogami w zakresie komunikacji odnoszącej się do suplementów diety, wskazanymi w odpowiednim porozumieniu nadawców.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

W ocenie Zespołu Orzekającego, skarżona komunikacja nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie treści dyskryminujących kobiety ze względu na masę ciała. Rozmowa między aktorami ma charakter żartobliwy, a aluzja co do odchudzających właściwości preparatu nie ma wydźwięku pejoratywnego i nie jest skierowana do żadnej z kobiet. Rozmowa między bohaterami reklamy przebiega w sposób neutralny, nie zogniskowany w sposób ewidentny na kobietach. Równie dobrze można wyobrazić sobie, że podobna wymiana zdań mogłaby zaistnieć w sytuacji, gdyby bohaterzy scenki reklamowej byli przedstawicielami płci przeciwnej.

Nadto, przekaz reklamowy w warstwie odnoszącej się do właściwości produktu, tj. wpływających na masę ciała, nie wprowadza konsumentów w błąd. Wskazana przez Skarżoną skład produktu w istocie ma wpływać nie tylko na poprawne funkcjonowanie wątroby, ale także na utrzymanie prawidłowej wagi. Reklama w swoim przekazie skupia się na aspekcie związanym z wątrobą, wskazując na ww. właściwości niejako obok.

Niemniej, Zespół Orzekający pragnie wyrazić swoje zastrzeżenia co do używania w reklamach suplementów diety sformułowań jednoznacznie wskazujących na efekt ich stosowania, w sytuacji gdy w istocie dany produkt może jedynie wspomagać pewne procesy. Zespół Orzekający zaleca, aby odniesienie do właściwości dietetycznych produktu było przekazywane w sposób bardziej precyzyjny niż w skarżonej reklamie, chociażby poprzez wskazanie, że preparat może „wspomagać” odchudzanie, nie zaś, że efekt szczupłej sylwetki może zostać osiągnięty „bez diety”.

W ocenie Zespołu Orzekającego komunikacja prowadzona była z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Nie można również przychylić się do stanowiska Skarżącego, jakoby reklama dyskryminowała kobiety. Nadto, reklama nie wprowadzała w błąd w zakresie właściwości produktu. Mając to na uwadze, nie doszło do obrazy zasad określonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt 2 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.