Uchwała Nr ZO/026/20/o w sprawie Aktiwitaminer Aflofarm z dnia 1 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/051/20

Uchwała Nr ZO/026/20/o

z dnia 1 lipca 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/051/20

 

Ocena KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy firmy nie będącej członkiem

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Grottgera 9/3 
00-785 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

 

  • Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,
  • Maciej Korobacz – członek,
  • Bohdan Pawłowicz – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Aflofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Wnioskodawca podniósł:

 „Miejsce reklamy: radio PR3

Reklamowany produkt: Aktiwitaminer D3

Treść reklamy: reklama o zimie, gdy słońca brak i witaminy d3 też brak i źle to wpływa na odporność

Skarga: Reklama jest o zimie, która nawet gdy łagodna obecnie (dosłownie „obecnie” wiosną) może mieć zły wpływ na odporność.

Reklama wprowadza w błąd, jest nieuczciwa. Mamy wiosnę, reklama jest o tym, że jest łagodna zima i to może źle wpływać na odporność. Dlatego należy brać actiwitaminer D3.” – pisownia oryginalna

 

 

We Wniosku dotyczącym reklamy radiowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższej normy Kodeksu brzmiącej, jak następuje:

·       Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.·       Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. ·       Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:a)  istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu; Reklamodawca nie udzielił odpowiedzi na zawiadomienie i nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

 

W ocenie Zespołu reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół nie dopatrzył się w reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców, ani wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół nie dopatrzył się również treści wprowadzających odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół oddalił Wniosek konsumenta.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.