Uchwała Nr ZO 03/07 w sprawie reklamy firmy PTK Centertel Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 03/07 

z dnia 27 lutego 2007 roku 

Zespołu Orzekającego 

w sprawie sygn. akt

K/02/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Pawel Kowalewski – przewodniczący;
2) Zofia Sanejko – członek;
3) Magdalena Kuncewicz – członek

– na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 stycznia 2007 roku, złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Pana Andrzeja P. (bliższe dane w aktach sprawy; dalej: Skarżący), przeciwko PTK Centertel z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), reklamy internetowej w formie bannera zamieszczonego na stronie http://www.orange.pl/portal/map/map/homeog;SID=C134SWQPRLCBECQMIFRS5WQ?client=true&dsource=UserTypeSwitchClient&redirect=false

postanawia

odrzucić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił co następuje:

Skargę przedstawiał i popierał Arbiter-referent.
Skarżony reprezentowany był przez Pełnomocnika (pełnomocnictwa w aktach sprawy).
Nadesłana została odpowiedź na skargę.

Skarżący, zarzucił Skarżonemu, że przedmiotowa reklama wprowadza odbiorcę w błąd. Banner internetowy informuje że abonenci sieci posiadający przez trzy miesiące usługi ORANGE GO mogą rozmawiać z przyjaciółmi na preferencyjnych zasadach (opłata 5 gr/min) natomiast w weekendy w ramach sieci rozmowy są za darmo.

W odpowiedzi na skargę Skarżony wskazał na praktykę reklam internetowych, które standardowo nie zawierają obszernej informacji, są jedynie odesłaniem do kompleksowej treści reklamy. Taka konstrukcja bannera internetowego wynika z jego technicznych właściwości (możliwość kliknięcia na banner i poszerzenia informacji o kompletne dane) oraz jego małych rozmiarów uniemożliwiających zamieszczanie większej ilości informacji. Ponadto Skarżony wnioskował o odrzucenie skargi z przyczyn formalnych dotyczących jej braków stwierdzonych na podstawie otrzymanego odpisu.

Arbiter-referent nie zgodził się z twierdzeniem zawartym w odpowiedzi na skargę, że banner jest jedynie częścią reklamy – a nie samodzielną reklamą. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie banner sugeruje, iż reklamowane usługi są bezpłatne i przysługują automatycznie po określonym czasie posiadania ORANGE GO. I właśnie chwytliwe hasło może spowodować decyzję zakupową odbiorcy przekazu. Natomiast, aby rzeczywiście skorzystać z promowanej usługi należy wypełnić dodatkowe warunki, do których banner wprost nie odnosi się, a z jego treści i formy nie wynika, że należy spodziewać się dodatkowych ograniczeń oraz że konieczne jest uzupełnienie informacji.
Z powyższych względów wnosił o uznanie reklamy za sprzeczną z art.10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Pełnomocnik Skarżonego przed Zespołem Orzekającym podtrzymał wnioski zgłoszone w odpowiedzi na skargę.

W toku posiedzenia członkowie Zespołu Orzekającego zapoznali się z treścią reklamy.

3. Zespół Orzekający uznał, że argumenty Skarżonego dotyczące braków formalnych są uzasadnione.

Wobec powyższego, na podstawie pkt.37 ppkt 1 lit. a. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający postanowił jak w pkt 1 uchwały.