Uchwała Nr ZO 03/18 w sprawie reklamy internetowej DaGrasso

Uchwała Nr ZO 03/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/170/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/170/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/170/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci pizzerii marki DaGrasso.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do fanpage na portalu Facebook DaGrasso) Mężczyzna trzyma słownik i kota. Mówi Pizza Please. Reklama pokazuje nieprawidłowy sposób trzymania kota. Może on narażać te zwierzęta na bezmyślność adresatów reklamy którzy to w podobny sposób będą chcieli kopiować te zachowania.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do skargi konsumenckiej o sygn. K/169-172/17 w sprawie reklam marki DaGrasso oraz braku możliwości uczestniczenia osobiście w wyznaczonym w tym temacie posiedzeniu, niniejszym, jako przedstawiciel agencji reklamowej prowadzącej komunikację marketingową marki na portalu Facebook, przesyłam ustosunkowanie się do ww. skargi.
(…)

Sygn. K/170/17
W komunikacji marki cyklicznie pojawiają się rysunkowi bohaterowie symbolizujący różne smaki oferowanej pizzy. Sposób ich przedstawienia jest jednoznacznie rysunkowy, wręcz karykaturalny. Na wspomnianej w ww. skardze grafice, zarówno postać mężczyzny jak i kota nie może być traktowana jako wierne odzwierciedlenie fizjonomii człowieka czy zwierzęcia, a przez to również sposób jego trzymania nie może, naszym zdaniem, być potraktowany jako sugestia lub instruktaż. Uważamy też, że stwierdzenie, iż użytkownicy będą dosłownie kopiować wszelkie zachowania zobrazowane przez kreskówkowych bohaterów, jest zbyt daleko posuniętym wnioskiem, a przez to uważamy skargę za bezzasadną.
(…)
Liczymy na Państwa zrozumienie oraz wzięcie pod uwagę ww. wyjaśnień. W razie pytań zapraszam do kontaktu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszenia art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.