Uchwała Nr ZO/031/24u z dnia 17 kwietnia 2024 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/119/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca
  • Igor Kaleński – członek
  • Dawid Kryszczyński – członek

na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2024 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/119/23 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dotyczącej reklamy na portalu społecznościowym Facebook alkoholu wysokoprocentowego ,,Soplica”,

postanawia

 

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę promującą spożywanie alkoholu. 

 

Zgodnie ze skargą:

 

Wszyscy wiemy, że Soplica rządzi smakiem! Ale który ze smaków zostanie smakiem lata? Wejdź na https://bit.ly/3pXgVt4, wybierz smak lata, odpowiedz na pytanie i graj o nagrody!
Konkurs trwa od 05.06.2023 r. do 27.08.2023 r. Co tydzień do wygrania: 1500 zł 50 bluz + butelki Soplicy

Reklama dotyczy promocji związanej z wyrobem alkoholowym Soplica, jednoznacznie zachęca do zakupu i większego spożycia alkoholu. Ewidentnie jest reklamą napoju alkoholowego Soplica. Nie można reklamowa wyrobów alkoholowych innych niż piwo, ponadto reklama zachęca do szkodliwego społecznie zachowania jakim jest spożywanie alkoholu. W przypadku osób uzależnionych, do których dotrze reklama, może ona wywołać głód narkotyczny lub nawrót choroby. 

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Art. 2

  1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła pisemne stanowisko w sprawie i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

 

Skarżona wskazała na brak naruszenia norm wskazanych w zawiadomieniu.

 

Zarówno profil marki „Soplica”, jak i aktywności w serwisie społecznościowym dotyczące tej marki nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dostęp do profili marek Skarżonej, w tym marki „Soplica”, jest ograniczony, zgodnie z intencjami Skarżonej oraz zgodnie z polityką serwisu społecznościowego. Dostęp do profili Skarżonej jest bowiem uwarunkowany koniecznością zarejestrowania się w serwisie, co pozwala zidentyfikować daną osobę. Profil marki „Soplica” (innych marek Skarżonej również) nie jest dostępny dla użytkowników serwisu Facebook bez ich woli i wiedzy. Aby uzyskać dostęp do treści na profilu marki „Soplica” nawet zarejestrowany użytkownik serwisu musi intencjonalnie, z własnej woli, wyszukać profil, samemu wpisując nazwę marki w udostępnianą przez serwis wyszukiwarkę, a to samo w sobie wyklucza zakwalifikowanie profili Skarżonej jako niedozwolonej reklamy alkoholu. Aktywności w serwisie społecznościowym dotyczące marki „Soplica” kierowane są do osób zalogowanych w tych serwisach i widoczne wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane w serwisie.

 

Nadto, jednym z niezbędnych elementów rejestracji w serwisie społecznościowym jest podanie wieku użytkownika. Zgodnie z regulaminem serwisu, Skarżona jest zobligowana do wprowadzenia ograniczeń wiekowych dla odbiorów profilu. Profile Skarżonej, zgodnie z regulaminem serwisu, nie mogą zostać wyszukane przez osoby małoletnie, co oznacza, że nawet po wpisaniu nazwy marki w wyszukiwarkę serwisu, profil nie zostanie odnaleziony przez małoletniego zarejestrowanego użytkownika. W związku z tym, przy założeniu, że dane dotyczące wieku użytkownika podawane są zgodnie z prawdą (co jest wymogiem regulaminowym serwisu), treści publikowane na profilu są niedostępne dla osób małoletnich. Kilkustopniowa weryfikacja użytkowników zanim pojawią się treści profilowe, jak również algorytmy używane przez serwis, weryfikujące zachowania użytkowników powodują, że osoby małoletnie (wszystkie) nie mają dostępu do treści profilu „Soplica”.

 

Kierowanie zatem reklamy do odbiorcy, jakim jest osoba oznaczona indywidulanie, nie stanowi niedozwolonej reklamy w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w konsekwencji nie zachodzą z tego tytułu przesłanki wskazujące na niezgodność kwestionowanego przekazu z Kodeksem Etyki Reklamy.

 

Reklama nie była także prowadzona w braku poczucia odpowiedzialności społecznej. Celem prowadzenia aktywności marketingowych jest w istocie zachęcenie do nabycia konkretnego produktu. Powszechnie uważane za naganną praktykę, z czym bez zastrzeżeń zgadza się Skarżona, jest zachęcanie do nadmiernego spożywania alkoholu. Pokazanie jednak wizerunku napoju alkoholowego w reklamie dotyczącej tego napoju lub zaoferowanie butelki alkoholu w konkursie dotyczącym tego alkoholu nie powinno być traktowane jako zachęta do nadużywania alkoholu.

 

Skarżona podkreśliła, że jako następca prawny podmiotów obecnych na polskim rynku od kilkudziesięciu lat, prowadzi swoją działalność z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Obecny na posiedzeniu KER w dniu 17 kwietnia 2024 r. przedstawiciel Skarżonej podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

 

Zespół Orzekający ustalił, co następuje.

 

Na załączonym przez Skarżącego printscreenie znajduje się post sponsorowany profilu ,,Antek Soplica” na portalu Facebook o następującej treści:

 

Wszyscy wiemy, że Soplica rządzi smakiem! Ale który ze smaków zostanie smakiem lata? Wejdź na https://bit.ly/3pXgVt4, wybierz smak lata, odpowiedz na pytanie i graj o nagrody!

 
Konkurs trwa od 05.06.2023 r. do 27.08.2023 r. Co tydzień do wygrania:

1500 zł

50 bluz + butelki Soplicy

Regulamin dostępny na stronie konkursu:

https://soplica.pl/wybieramy-smak-lata/

 

Poniżej znajduje się grafika, na której widnieje hasło: „SOPLICA. WYBIERZ SMAK LATA” i „GRAJ O NAGRODY!” oraz wizerunek 4 butelek wódki o różnych smakach, a następnie bonów (opatrzonych napisem „1500 zł”) oraz bluzy (opatrzonej napisem „50 bluz + butelki Soplicy”). W przekazie obecne jest odniesienie do strony internetowej pijodpowiedzialnie.pl.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

W ocenie Zespołu Orzekającego skarżony przekaz nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

 

W odniesieniu do zarzutu zakazu reklamy wyrobów alkoholowych innych niż piwo KER pragnie podkreślić, że za zakresie swojej kognicji nie poddaje ocenie zgodności szeroko rozumianego przekazu reklamowego z przepisami prawa, lecz treścią Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Dostęp do skarżonego przekazu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, po wcześniejszym rejestrowaniu się i zalogowaniu na portalu Facebook. Zdaniem Zespołu Orzekającego Skarżona dopełniła należytej staranności, targetując w ten sposób dostęp do rozpowszechnianej przez siebie komunikacji odnoszącej się do mocnego alkoholu.

 

Wskazane działania znajdują także uzasadnienie w zasadach wskazywanych w regulaminie serwisu Facebook. Nie można zatem czynić Skarżonej skutecznego zarzutu promowania swoich produktów w internecie, podczas gdy pozostawało ono w zgodzie z regułami administratora powszechnie używanego serwisu, jakim jest Facebook.

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również po stronie Skarżonej działania nieodpowiedzialnego społecznie. Rzeczony przekaz zachęca do udziału w konkursie Skarżonej, co jest powszechnie stosowaną formą promocji. W rzeczonym konkursie do wygrania były bony o wartości 1500 zł oraz 50 bluz wraz z butelkami ,,Soplicy”. Wzięcie udziału w konkursie i promesa uzyskania ww. wygranych z pewnością nie zachęca, w ocenie KER, do nadmiernego spożycia alkoholu.

 

Mając na uwadze powyższą argumentację, również podnoszone w skardze ryzyko zetknięcia się z reklamą przez osoby uzależnione od alkoholu jest zbyt daleko idącą konstatacją.

 

Zdaniem Zespołu Orzekającego Skarżona dołożyła właściwych starań, aby przekaz pozostawał zgodny z zasadami etyki oraz powszechnymi praktykami rynkowymi. Mając to na uwadze, KER nie poczytuje działań Skarżonej jako niezgodnych z dobrymi obyczajami, prowadzonych w braku poczucia odpowiedzialności społecznej.

 

Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 lit. b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

 

 

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.