Uchwała Nr ZO/033/22o z dnia 6 kwietnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/244/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

  • Piotr Wasilewski – Przewodniczący;

  • Donata Wolińska – członkini;

  • Sławomir Skowerski – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Huel Limited Unit 6 Icknield Way z siedzibą w miejscowości Tring, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/244/21. Przedmiotem skargi była reklama diety polegającej na spożywaniu posiłków opartych na produktach sproszkowanych.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie w przekazie reklamowym doszło do wprowadzenia potencjalnych konsumentów w błąd do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie. Za podstawę swojej opinii Zespół Orzekający zwrócił uwagę na fakt braku przedstawienia wystarczających danych, dowodów naukowych na poparcie tezy o tym na ile faktycznie proponowany produkt w pełni zapewnia realizację dziennych ludzkich potrzeb żywieniowych.

Ponadto, Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż zgadza się z faktem, iż zachęcanie do spożywania wysoko przetworzonej żywności z dodatkiem aromatów, syntetycznych witamin i składników mineralnych jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zalecaniami żywieniowymi.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

brak