Uchwała Nr ZO/036/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/020/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

● Wojciech Piwocki – przewodniczący
● Ewelina Czuba – członkini
● Beata Dziwulska – członkini

na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/020/23, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, w sprawie dotyczącej reklamy produktu Ultra Blanc,

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Skarżona”) stosuje reklamę produktu Ultra Blanc. Reklama jest emitowana w telewizji.

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

W gabinecie stomatologicznym pacjentka pyta się o wybielanie zębów, dentysta poleca jej zamiast zabiegu pastę ultra blank

Na podstawie nowelizacji ustawy o reklamie produktów medycznych, która weszła w życie 01.01.2023 zakazane jest reklamowanie produktów medycznych przez osoby związane ze służbą zdrowia lub osoby je udające.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 8
Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10
1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie pismem z dnia 13 marca 2023 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

Skarżona wskazała, że w przypadku przedmiotowej reklamy nie mają zastosowania przepisy dot. zakazu wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, tj. przykładowo ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, z uwagi na odmienną kategorię produktu – Ultra Blanc to kosmetyk. Tym samym reklamy, które są emitowane w środkach medialnych przez Skarżoną spełniają obecnie obowiązujące przepisy.

Na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 roku obecna przedstawicielka Skarżonej poparła dotychczas przedstawione stanowisko.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

W ocenie Zespołu Orzekającego, skarżona komunikacja nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

Brak jest przepisów w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych zakazujących wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt 2 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.