Uchwała Nr ZO/037/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania o sygn. akt: KER/055/21, KER/056/21, KER/057/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Joanna Łodygowska – przewodnicząca;
  • Zofia Sanejko – członkini;
  • Wojciech Piwocki – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skarg o sygnaturach akt KER/055/21, KER/056/21, KER/057/21 złożonych, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej oraz internetowej, emitowanej w stacji telewizyjnej TVN oraz widocznej na stronie internetowej https://www.sklep.goodvalley.pl/ w dniach 22 kwietnia 2021 oraz 21 kwietnia 2021, producenta produktów mięsnych marki Goodvalley, z siedzibą w miejscowości Przechlewo (dalej: Skarżony)

 

postanawia

 

– skargę uwzględnić, ze wskazaniem na konieczność wprowadzenia zmian w skarżonej reklamie, celem usunięcia naruszeń Kodeksu Etyki Reklamy.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturach akt KER/055/21, KER/056/21, KER/057/21.

Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna oraz internetowa emitowana w stacji telewizyjnej TVN oraz na stronie własnej reklamodawcy tj.  https://www.sklep.goodvalley.pl/ .

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się stosowania niedopuszczalnych zabiegów reklamowych w postaci wykorzystania niewiedzy i zaufania konsumenta oraz informacji wprowadzających w błąd w kontekście przekazywanych przez reklamodawcę informacji dotyczących jego działań proekologicznych, zmierzających do minimalizowania emisji śladu węglowego.

 

Treść reklamy:

Reklama produktu mięsnego informuje o tym, że firma je produkująca posiada certyfikat zerowego śladu węglowego.

 

Skarga KER/055/21, treść skargi:

 

Firma wprowadza w błąd konsumenta twierdząc, że jej produkty są typu zerowy ślad węglowy i ma na to certyfikat TUV.

 

Nie ma certyfikatu TUV „zero śladu węglowego”. Jest certyfikat o obniżeniu emisji CO2 https://www.certipedia.com/quality_marks/0200000000?locale=pl

 

Analizując całość działań firmy z pewnością można powiedzieć, że jest jest przyjazna środowisku i bardzo mocno ogranicza emisyjność, ale nie jest prawdą zerowy ślad-węglowy. [pisownia oryginalna]

 

Skarga KER/056/21, treść skargi:

 

Komunikowanie klientom, że wybierając GoodValley nie zostawiają śladu węglowego jest poważnym nadużyciem. Ani firma nie ma produkcji bez śladu węglowego i kłamie w opisie produktów, że ma certyfikat ZŚW, ani nie ma takiej możliwości, żeby konsument wybierając te produkty nie zostawił śladu węglowego. Chociażby przez sam fakt transportu produktu do sklepu, dojazdu konsumenta do sklepu, wyprodukowania opakowań plastikowych i samego kupna w sklepie, który zostawia ślad węglowy.  Czysta ściema. [pisownia oryginalna]

 

Skarga KER/057/21, treść skargi:

.

Taki certyfikat nie istnieje. Istnieje certyfikat o obniżeniu wartości śladu węglowego.

 

Informacja na stronie jest oszustwem. Ponadto producent korzysta z maszyn, środków transportu i opakowań, które zostawiają ślad węglowy.

 

Nawet jeśli producent obniżył wartość śladu, nie ma możliwości w dzisiejszej gospodarce, aby osiągnąć wartość zerową. [pisownia oryginalna]

 

 

W toku posiedzenia skargi przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1, art. 8, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 8

 

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 33

 

Reklamy nie mogą naruszać społecznego zaufania do prawidłowo realizowanych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 34

 

Reklamy nie mogą wykorzystywać braku wiedzy jej odbiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 35

 

Reklamy nie mogą zawierać przekazu, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności poprzez błędne informowanie o cechach produktów lub co do działań podejmowanych przez reklamodawcę na rzecz ochrony środowiska. Reklamy przedsiębiorców odnoszące się do konkretnych produktów lub działań nie mogą bezpodstawnie rozszerzać skutku reklamowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego na całą działalność reklamodawcy.

 

 Art. 36

 

Informacja ekologiczna zawarta w reklamie musi być związana z właściwościami reklamowanego produktu i odnosić się do takich jego właściwości, które są aktualne bądź przez cały czas jego użytkowania, bądź okresowo, ale w tym wypadku reklama musi o tym informować odbiorcę.

 

Art. 37

 

Reklamy zawierające ogólne sformułowanie, w szczególności takie jak „przyjazny środowisku” czy „bezpieczny ekologicznie” nie mogą wprowadzać w błąd. Informacja ze wskazaniem na czym polega w tym zakresie efekt produktu, musi być dostępna w punkcie sprzedaży lub dołączona do produktu lub będzie udostępniona beneficjentowi w powszechnie dostępny sposób.

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu, a także przedstawił odpowiedź na wniesioną skargę.

 

Skarżony wniósł o oddalenie skargi, wskazując na liczne działania firmy, mające na celu wsparcie ekologicznego trybu produkcji mięsa, w tym wdrożenie takich rozwiązań, które pozwalają na zmniejszenie pozostawianego w wyniku takiej produkcji śladu węglowego. Skarżony wskazał, iż reklamodawcy w domyśle chodziło przy tym o informowanie konsumentów odnośnie tzw. śladu węglowego netto, nie brutto.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie doszło do naruszenia norm zawartych w art. 2 ust. 1, art. 8, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Zespół Orzekający, dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy zawarte w Kodeksie Etyki reklamy, w tym doszło do możliwości wprowadzenia w błąd konsumentów w zakresie podawanych w treści reklamy informacji dotyczących emisji śladu węglowego.

 

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż niestety ze względu na fakt, iż w świadomości społecznej nadal nie można stwierdzić istnienia rzeczywistego i powszechnego rozumienia pojęć z zakresu ograniczania emisyjności w toku produkcji lub wręcz samego pojęcia “śladu węglowego”, nie sposób uznać, że reklamodawca może założyć z góry rozumienie prezentowanego komunikatu jako odnoszącego się do zerowego śladu węglowego netto. Zespół Orzekający czuje się w obowiązku wskazać, iż przeciętny konsument może nie posiadać wystarczającej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, aby rozumieć różnicę pomiędzy pojęciem netto a brutto w tym zakresie. Co więcej, twierdzenie przez reklamodawcę, iż produkcja reklamowanego towaru nie pozostawia w ogóle śladu węglowego może być mylnie rozumiana w sposób dosłowny przez konsumentów.

 

Stąd też Zespół Orzekający uznał, iż komunikat zawarty w zaskarżonej reklamie może wprowadzać w błąd co do informacji ekologicznych w nim przekazywanych. Zespół Orzekający docenia wszystkie dotychczasowe i zapowiadane działania proekologiczne Skarżonego i wskazuje, iż reklamy Skarżonego mogą mieć na celu podnoszenie poziomu edukacji odbiorców na temat konieczności ochrony środowiska przez osiąganie europejskich i międzynarodowych celów dekarbonizacji. Przykładowo, Skarżony mógłby w swoich przekazach dokładnie wskazać, jakie działania offsetowe prowadzi, na czym te działania polegają i wyjaśnić, że aby osiągnąć cele dekarbonizacji powinien ograniczyć swoje emisje, a nie jedynie je offsetować. Stosowne uwzględnienie wyżej wymienionych elementów mogłoby przyczynić się do osiągnięcia zgodności z Kodeksem Etyki.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit c) i d) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.

w pkt. 43.