Uchwała Nr ZO/039/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/147/22

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

● Wojciech Piwocki – przewodniczący
● Małgorzata Rokita – członkini
● Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini

na posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/147/22 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej portalu Allegro,

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Skarżona”) stosowała reklamę prowadzonego przez siebie portalu, emitowaną w telewizji. W rzeczonym przekazie Skarżona posługiwała się motywem prezentów, które zamówione zostały za pośrednictwem portalu Allegro.

Zgodnie ze skargą Skarżącego:

Treść reklamy: Dziecko pisze listy. Zanosi rodzicom, by wysłali do Mikołaja… Matka wchodzi na allegro i już prezenty są. Reklama dokładnie pokazuje co się dzieje z prezentami.

Brak poszanowania przekonań. Ogromna ilość ludzi w Polsce jednak chce dzieciom zapewnić magię świąt i utrzymuje, że Mikołaj istnieje. To (nie tylko polska) tradycja, a jej niszczenie to odbieranie dzieciom części dzieciństwa. Taka reklama nie powinna być emitowana, a jeśli tak, to z programami np. 16+

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy oraz art. 4, art. 5 pkt 2 Załącznika nr 3 do Kodeksu Etyki Reklamy Karta Ochrony Dzieci w Reklamie:

Art. 25
Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Art. 32
Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.

Art. 4 (Karta)
Sygnatariusze Karty deklarują dołożenie najwyższej staranności, aby w przekazach reklamowych adresowanych do dzieci oraz w przekazach reklamowych, które nie są bezpośrednio skierowane do nich, jednak ze względu na formę, miejsce i sposób ich prezentowania dzieci są ich odbiorcami, nie pojawiały się treści mogące wpływać negatywnie na ich rozwój.

Art. 5 (Karta)
Sygnatariusze Karty pozostając w zgodności z zapisami art. 16 b ust. 2-5 zgodnie, z którymi zakazane jest nadawanie przekazów handlowych
1. (…)
2. wykorzystujących zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach;

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 7 lutego 2023 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

Skarżona wskazała, że reklama nie została skierowana bezpośrednio do dzieci. Samo umieszczenie reklamy w medium ogólnopolskim, jakim jest telewizja, nie jest równoznaczne ze skierowaniem jej do osób małoletnich. Reklama nie została wyemitowana w okolicy programów przeznaczonych dla dzieci, w kinie przed seansami filmów dla dzieci ani dziecięcym kanale tematycznym. Z całą pewnością wyklucza to naruszenie art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

W przedmiotowej sprawie nie doszło również do naruszenia art. 4 i 5 Karty Ochrony Dzieci w Reklamie. Reklama nie zawiera treści mogących negatywnie wpłynąć na rozwój dzieci ani nie wykorzystuje zaufania małoletnich, jakie pokładają w rodzicach i innych osobach. Wbrew twierdzeniom Skarżącego historia w reklamie nie przedstawia, kto jest odpowiedzialny za zakup prezentów świątecznych i w żaden sposób nie odnosi się ani nie przeczy legendzie o św. Mikołaju. To, co natomiast pokazuje reklama, to postać chłopca, głównego bohatera, który dzieli się prezentami z potrzebującymi, swoimi sąsiadami. Magia Świąt i klimat im towarzyszący przedstawiona jest poprzez wspólne przygotowania do Świąt, tradycyjne pisanie listów do św. Mikołaja czy też znajdowanie prezentów pod świąteczną choinką. Reklama podkreśla, jak wielką moc ma życzliwość i jak ogromną radość sprawia obdarowywanie innych.

W związku z tym Skarżona wniosła o oddalenie skargi z uwagi na jej bezzasadność.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

W ocenie Zespołu Orzekającego skarżona reklama portalu Allegro nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że kwestionowana reklama nie jest, w przekonaniu Zespołu Orzekającego, skierowana do dzieci. Zgodnie z informacją zawartą w skardze, czas emisji reklamy to okolice godziny 21.00 (dwa razy w przerwie meczu). Wskazana pora emisji winna wykluczać dzieci z grona odbiorców rzeczonej reklamy. Sam mecz również nie jest programem (przekazem) zasadniczo skierowanym do dzieci. Mając to na uwadze, brak jest spełnienia przesłanki zagrożenia rozwojowi dzieci z uwagi na nieskierowanie rzeczonej reklamy do tychże dzieci – czy to w sposób bezpośredni czy nawet pośredni. W związku z tym nie można też stwierdzić, jakoby reklama godziła w dobrostan dzieci poprzez ujawnienie, że Mikołaj nie istnieje.

Na marginesie należy wskazać, że w ocenie Zespołu Orzekającego całościowy wydźwięk reklamy ma charakter oddający atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, postrzeganą oczami dziecka. Główny zaś nacisk przekazu położony nie jest na aspekt zamawiania prezentów przez Allegro, a na podarowanie tych prezentów przez dziecko potrzebującym sąsiadom.

 


Tym samym, w ocenie Zespołu Orzekającego, kampania prowadzona była z należytą starannością, w sposób uwzględniający stopień rozwoju jej odbiorców oraz nie zagrażający ich rozwojowi. Mając to na uwadze, w ocenie Zespołu Orzekającego nie doszło do obrazy art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy oraz art. 4, art. 5 pkt 2 Załącznika nr 3 do Kodeksu Etyki Reklamy Karta Ochrony Dzieci w Reklamie.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 lit. b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę oddalić.

Zdania odrębne

Brak

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.