Uchwała Nr ZO 04/07 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 04/07 

z dnia 27 lutego 2007 roku 

Zespołu Orzekającego 

w sprawie sygn. akt

K/03/07 oraz K/04/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodniczący;
2) Marek Janicki – członek;
3) Krzysztof Mydłowski – członek

na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi z dnia 4 stycznia 2007 roku, złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Panią Magdę A. (bliższe dane w aktach sprawy; dalej: Skarżący), oraz skargi z dnia 9 stycznia 2007 roku złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Panią Renatę K. (bliższe dane w aktach sprawy; dalej: Skarżący),
przeciwko Media Saturn Holding. z siedzibą w Warszawie

postanawia

skargi oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił co następuje:

Skargi przedstawiał i popierał Arbiter-referent.
Skarżony nie stawił się na posiedzeniu, nie nadesłał również odpowiedzi na żadną ze skarg.
W toku posiedzenia członkowie Zespołu Orzekającego zapoznali się z treścią reklamy będącej przedmiotem obu skarg.

Kwestionowana reklama dotyczyła sieci sklepów MEDIA MARKT. W filmie reklamowym widzimy kobietę, która wpadłszy w irytację niszczy torbę z logotypem sieci sklepów Saturn. Powodem takiego jej zachowania jest billboard reklamujący sieć Media Markt, z którego kobieta dowiaduje się, że ceny w sklepach tej sieci są niższe niż w sieci Saturn – gdzie nabyła już towar, a teraz czuje się oszukana i zła.

Spot reklamowy zawiera także kadr, w którym pokazano mężczyznę dłubiącego w nosie. Tak niekulturalne zachowanie zdaniem skarżącego obraża widzów, i wskazuje na brak szacunku dla adresatów reklamy. Jest to scenka nie tylko nieestetyczna, ale i naruszajaca powszechnie przyjęte dobre obyczaje i narażająca dobro oglądających ją dzieci.

Zarzut naruszenia dobrych obyczajów przez umieszczenie wyżej opisanej scenki zawarty został także w skardze K/04/07
W związku z powyższym Arbiter-referent argumentował, że reklama jest sprzeczna z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.
Skarga K/04/04 zawierała ponadto zarzut wprowadzania odbiorców w błąd przez wykorzystanie w jednym spocie zarówno znaku towarowego (symbolu) SATURN jak i MEDIA MARKT, przez co wywołuje w odbiorcy wrażenie, że jest reklamą niezależnych konkurentów, podczas gdy obie spółki będące właścicielami sieci handlowych Saturn i Media Markt tworzą jedną grupę kapitałową, gdyż ich udziałowcem (spółką dominującą) jest ten sam podmiot. Według metryczki reklamy otrzymanej od niezależnej firmy zajmującej się mediamonitoringiem Expert Monitor reklamodawcą reklamy była firma Media Saturn Holding.
W związku z tym popierający skargę Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2, 8 i 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Wskazał także na niezgodność z art. 16 ust. 2 w powiązaniu z ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które to przepisy dotyczą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Odnośnie zarzutu przedstawienia w kwestionowanej reklamie mężczyzny „dłubiącego w nosie” należy przyjąć, że ten fragment reklamy nie narusza ani norm Kodeksu Etyki Reklamy, ani nie jest sprzeczny z normami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nawet jeżeli przyjąć, że omawiany fragment reklamy z uwagi na przyjęte środki wyrazu może u odbiorcy wzbudzać niesmak, to nie jest to jeszcze naruszenie jakiejkolwiek normy, a jedynie może stanowić podstawę do dokonywania oceny co do dobrego gustu i wyczucia estetycznego twórców reklamy lub reklamodawcy.
Co do zarzutu wprowadzania w błąd odbiorców reklamy, to w ocenie Zespołu Orzekającego zarówno w skardze, jak i w trakcie posiedzenia nie został udowodniony fakt, że właściciele obu sieci handlowych powiązani są kapitałowo, w takim stopniu, że w istocie nie są oni konkurentami, a w efekcie reklama jedynie pozoruje ich rywalizację na rynku. Ponadto – zdaniem Zespołu Orzekającego – nawet przyjmując, że obie sieci sklepów należą do tej samej grupy kapitałowej, nie można przyjąć a priori, że ich organy zarządzające nie prowadzą rywalizacji w zakresie osiąganych efektów gospodarczych i skutecznej promocji związanych z daną siecią znaków towarowych lub innych wyróżniających je symboli.
Uwzględniając powyższe, na podstawie pkt.37 ppkt 1 lit. b. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający postanowił jak w pkt 1 uchwały.