Uchwała Nr ZO 04/11 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 35/10 dotyczącej reklamy firmy RuckZuck.biz Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 04/11

z dnia 13 stycznia 2011 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 35/10

dotyczącej skarg o sygn. akt

K/33/10/1, K/33/10/2

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Agnieszka Doleżych — członek,
3) Jacek Olechowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2011 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 1 czerwca 2010 roku nr ZO 35/10 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/33/10/1, K/33/10/2, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego RuckZuck.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Zwonowicach (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 35/10 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/33/10/1, K/33/10/2.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę odpowiedź Skarżonego na skargę, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.