Uchwała Nr ZO 04/12 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.

Uchwała Nr ZO 04/12 z dnia 3 stycznia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/124/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak— przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Olgierd Cygan — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/124/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie marketingu bezpośredniego (e-mail)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/124/11.
Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego (e-mail).

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama ma charakter prześmiewczy, w sposób bezpośredni nawiązuje do osoby świętego, świętych, którzy jak wiadomo są przedmiotem kultu religijnego. Taka forma żartowania, puszczania oka do klienta jest niestosowna i wykracza poza granice poczucia dobrego smaku, dobrych obyczajów i godzi w wartości które budzą powszechny szacunek, a nawet jeśli nie powszechny, to sporej części społeczeństwa. Nawet jeśli tylko mnie by to oburzyło, to prawo chroni moje przekonania, zwane także „uczuciami religijnymi”. Taka praktyka ta jest naganna i uwłaczająca, traktuje religię instrumentalnie, w sposób lekceważący.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm kodeksu.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje i nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w reklamie wizerunku Œwiętego Krzysztofa do sprzedaży ubezpieczenia komunikacyjnego jest przekroczeniem ogólnie przyjętych norm etycznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.