Uchwała Nr ZO 04/14 w sprawie reklamy firmy Moto-Profil Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 04/14
z dnia 28 stycznia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/146/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Przemysław Częstochowski – przewodniczący,
2) Bohdan Pawłowicz – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/146/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/146/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna sieci Profi Auto.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Reklama ukazuje “szczęście” jakie spotyka klienta marki na drodze.
Treść skargi: Szanowni Państwo. Rzeczona reklama pokazuje bulwersujące zachowania drogowe. Ukazuje jako dające radość zachowania, które są karygodne. Pochwala uciekanie funkcjonariuszom Policji oraz co chyba groźniejsze trywializuje znaki i sygnały drogowe na przejazdach kolejowych. Od lat prowadzone są wielkie medialne kampanie pod hasłem zatrzymaj się i żyj. Reklama ukazuje rzekomy bezsens oznakowania i ostrzegania przed przejeżdżającym pociągiem, gdyż “usłużny” dróżnik zezwala wbrew wszelkim przepisom i zdrowemu rozsądkowi na przejazd kierowcy. Jest to utrwalanie złych wzorców społecznych, rażące wykpienie ogólnopolskich akcji społecznych i niepoważne zachowanie ze strony przedsiębiorcy reklamującego się w tak haniebny sposób.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

„W związku z otrzymaniem przez firmę Moto-Profil sp. z o.o. zawiadomienia o skierowaniu do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy skargi o sygnaturze K/146/13, dotyczącej spotu reklamowego sieci ProfiAuto (zarządzanej przez firmę Moto-Profil sp. z o.o.), emitowanego w stacji TVP1 w dniu 13.11.2013, firma Moto-Profil pragnie odnieść się do przedstawianych w skardze zarzutów, uznając je za bezpodstawne.
Spółka pragnie ustosunkować się do twierdzeń sformułowanych w skardze, mimo iż nie jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy.
Na wstępie pragniemy nadmienić, że firma Moto-Profil, kierując się zasadami profesjonalizmu, dobrych obyczajów i społecznej odpowiedzialności biznesu, od początku swojego istnienia prowadzi działania reklamowe z najwyższą starannością i dbałością o poszanowanie polskiego prawa. Ze względu na profil działalności związany z motoryzacją, a tym samym poszanowanie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w szczególności zwraca ona uwagę na kwestie bezpieczeństwa na drodze, przeprowadzając na przestrzeni ostatnich dwóch lat akcje społeczne m.in. z jednostkami Policji oraz największymi polskimi organizacjami i stowarzyszeniami motoryzacyjnymi, takimi jak Polska Izba Motoryzacji, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych czy Polska Stacja Kontroli Pojazdów, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.
Odnosząc się bezpośrednio do treści skargi w kontekście Art. 2, p. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, MotoProfil pragnie wskazać, iż:
1) Spot w żadnym razie nie pochwala zjawiska „uciekania funkcjonariuszom”, jak określił to Skarżący. W żadnym fragmencie spotu nie pojawia się bowiem sekwencja zdarzeń, w której ukazane jest rzekome uciekanie przed patrolem. Scena dotycząca Policji (rozpoczynająca się od 0:07 s.) zawiera jedynie sugestie, iż kierowca, mimo że jedzie przepisowo, odczuwa obawę, że poruszający się za nim radiowóz na sygnale chce go zatrzymać z niewiadomych przyczyn, która to obawa okazuje się jednak nieuzasadniona. Rzekomy pościg nie jest bowiem prowadzony za jego samochodem.

W scenie z udziałem patrolu Policji reklamodawca nie stworzył bowiem ujęcia sugerującego, że funkcjonariusze namierzają (np. radarem) samochód bohatera, a następnie ruszają właśnie za nim w pościg. Scena nie sugeruje także, że samochód przekracza prędkość poprzez ukazanie np. zwiększonej prędkości na liczniku samochodu.
W kontekście powyższego, spółka Moto-Profil uznaje ten fragment skargi za zdecydowaną nadinterpretację.
2) Według firmy Moto-Profil, reklama w żaden sposób nie trywializuje także znaków i sygnałów drogowych. Przejeżdżający pociąg nie pojawia się w scenie, a kierowca stosuje się do wskazań dróżnika, który, jako osoba wykwalifikowana, realistycznie ocenia możliwość pogodzenia przyświecającej reklamie idei szczęścia, jakiego doświadcza główny bohater, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na przejazdach (scena rozpoczynająca się w 0:13 s.). W scenie tej bohater nie łamie żadnych zasad Kodeksu Drogowego, wykonuje jedynie polecenia dróżnika. Ponadto w opisywanej scenie w żadnym momencie nie są ukazane znaki drogowe, do których według Skarżącego nie stosował się główny bohater reklamy.
W tym miejscu należy dodatkowo podnieść, iż z przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ( tekst jednolity z dnia 30.08.2012 Dz.U. z 2012 poz. 1137 ) wyraźnie wynika obowiązek kierowcy zastosowania się do poleceń dróżnika kolejowego.
Zgodnie z treścią art. 5 ust.l i 2 wspomnianej Ustawy uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązane stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Polecenia i sygnały dawane przez te osoby mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
Z kolei z treści art.6 ust.l pkt 4 wynika, iż osobą uprawnioną do kierowania ruchem jest – między innymi – „ pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym”.
Tym samym zastrzeżenia dotyczące powyższej sceny również uznane zostały przez firmę Moto-Profil za zdecydowaną nadinterpretację, tym bardziej iż skarżący – jak można domniemywać – nie zna dokładnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, których nieznajomość zdaje się zarzucać autorom reklamy.

Podsumowując powyższe punkty, według firmy Moto-Profil, skarżący dopuścił się rażącej nadinterpretacji przedstawionych w spocie scen wskazując na zachowania, które nie są w spocie ukazane.

W myśl art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, przeprowadzone w ramach kampanii sieci ProfiAuto działania objęte postanowieniami Kodeksu Etyki Reklamy zostały według firmy Moto-Profil „wykonane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.

W odniesieniu do powyższego, firma Moto-Profil wnosi o oddalenie skargi w całości ze względu na fakt. iż według spółki Moto-Profil nie zostały w żadnym stopniu naruszone normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Spot telewizyjny na płycie CD oraz oryginalny scenariusz spotu zostają załączone do niniejszej odpowiedzi.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że przedmiotowa reklama nie zawiera scen pościgu policyjnego oraz ignorowania znaków i sygnałów drogowych, stwierdził, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Uchwała Nr ZO 04/14

z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/146/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Przemysław Częstochowski – przewodniczący,

2) Bohdan Pawłowicz – członek,

3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/146/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/146/13.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna sieci Profi Auto.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Reklama ukazuje “szczęście” jakie spotyka klienta marki na drodze.

Treść skargi: Szanowni Państwo. Rzeczona reklama pokazuje bulwersujące zachowania drogowe. Ukazuje jako dające radość zachowania, które są karygodne. Pochwala uciekanie funkcjonariuszom Policji oraz co chyba groźniejsze trywializuje znaki i sygnały drogowe na przejazdach kolejowych. Od lat prowadzone są wielkie medialne kampanie pod hasłem zatrzymaj się i żyj. Reklama ukazuje rzekomy bezsens oznakowania i ostrzegania przed przejeżdżającym pociągiem, gdyż “usłużny” dróżnik zezwala wbrew wszelkim przepisom i zdrowemu rozsądkowi na przejazd kierowcy. Jest to utrwalanie złych wzorców społecznych, rażące wykpienie ogólnopolskich akcji społecznych i niepoważne zachowanie ze strony przedsiębiorcy reklamującego się w tak haniebny sposób.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

„W związku z otrzymaniem przez firmę Moto-Profil sp. z o.o. zawiadomienia o skierowaniu do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy skargi o sygnaturze K/146/13, dotyczącej spotu reklamowego sieci ProfiAuto (zarządzanej przez firmę Moto-Profil sp. z o.o.), emitowanego w stacji TVP1 w dniu 13.11.2013, firma Moto-Profil pragnie odnieść się do przedstawianych w skardze zarzutów, uznając je za bezpodstawne.

Spółka pragnie ustosunkować się do twierdzeń sformułowanych w skardze, mimo iż nie jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy.

Na wstępie pragniemy nadmienić, że firma Moto-Profil, kierując się zasadami profesjonalizmu, dobrych obyczajów i społecznej odpowiedzialności biznesu, od początku swojego istnienia prowadzi działania reklamowe z najwyższą starannością i dbałością o poszanowanie polskiego prawa. Ze względu na profil działalności związany z motoryzacją, a tym samym poszanowanie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w szczególności zwraca ona uwagę na kwestie bezpieczeństwa na drodze, przeprowadzając na przestrzeni ostatnich dwóch lat akcje społeczne m.in. z jednostkami Policji oraz największymi polskimi organizacjami i stowarzyszeniami motoryzacyjnymi, takimi jak Polska Izba Motoryzacji, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych czy Polska Stacja Kontroli Pojazdów, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Odnosząc się bezpośrednio do treści skargi w kontekście Art. 2, p. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, MotoProfil pragnie wskazać, iż:

1)       Spot w żadnym razie nie pochwala zjawiska „uciekania funkcjonariuszom”, jak określił to Skarżący. W żadnym fragmencie spotu nie pojawia się bowiem sekwencja zdarzeń, w której ukazane jest rzekome uciekanie przed patrolem. Scena dotycząca Policji (rozpoczynająca się od 0:07 s.) zawiera jedynie sugestie, iż kierowca, mimo że jedzie przepisowo, odczuwa obawę, że poruszający się za nim radiowóz na sygnale chce go zatrzymać z niewiadomych przyczyn, która to obawa okazuje się jednak nieuzasadniona. Rzekomy pościg nie jest bowiem prowadzony za jego samochodem.

W scenie z udziałem patrolu Policji reklamodawca nie stworzył bowiem ujęcia sugerującego, że funkcjonariusze namierzają (np. radarem) samochód bohatera, a następnie ruszają właśnie za nim w pościg. Scena nie sugeruje także, że samochód przekracza prędkość poprzez ukazanie np. zwiększonej prędkości na liczniku samochodu.

W kontekście powyższego, spółka Moto-Profil uznaje ten fragment skargi za zdecydowaną nadinterpretację.

2)       Według firmy Moto-Profil, reklama w żaden sposób nie trywializuje także znaków i sygnałów drogowych. Przejeżdżający pociąg nie pojawia się w scenie, a kierowca stosuje się do wskazań dróżnika, który, jako osoba wykwalifikowana, realistycznie ocenia możliwość pogodzenia przyświecającej reklamie idei szczęścia, jakiego doświadcza główny bohater, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na przejazdach (scena rozpoczynająca się w 0:13 s.). W scenie tej bohater nie łamie żadnych zasad Kodeksu Drogowego, wykonuje jedynie polecenia dróżnika. Ponadto w opisywanej scenie w żadnym momencie nie są ukazane znaki drogowe, do których według Skarżącego nie stosował się główny bohater reklamy.

W tym miejscu należy dodatkowo podnieść, iż z przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ( tekst jednolity z dnia 30.08.2012 Dz.U. z 2012 poz. 1137 ) wyraźnie wynika obowiązek kierowcy zastosowania się do poleceń dróżnika kolejowego.

Zgodnie z treścią art. 5 ust.l i 2 wspomnianej Ustawy uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązane stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Polecenia i sygnały dawane przez te osoby mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Z kolei z treści art.6 ust.l pkt 4 wynika, iż osobą uprawnioną do kierowania ruchem jest – między innymi – „ pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym”.

Tym samym zastrzeżenia dotyczące powyższej sceny również uznane zostały przez firmę Moto-Profil za zdecydowaną nadinterpretację, tym bardziej iż skarżący – jak można domniemywać – nie zna dokładnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, których nieznajomość zdaje się zarzucać autorom reklamy.

Podsumowując powyższe punkty, według firmy Moto-Profil, skarżący dopuścił się rażącej nadinterpretacji przedstawionych w spocie scen wskazując na zachowania, które nie są w spocie ukazane.

W myśl art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, przeprowadzone w ramach kampanii sieci ProfiAuto działania objęte postanowieniami Kodeksu Etyki Reklamy zostały według firmy Moto-Profil „wykonane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji”.

W odniesieniu do powyższego, firma Moto-Profil wnosi o oddalenie skargi w całości ze względu na fakt. iż według spółki Moto-Profil nie zostały w żadnym stopniu naruszone normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Spot telewizyjny na płycie CD oraz oryginalny scenariusz spotu zostają załączone do niniejszej odpowiedzi.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że przedmiotowa reklama nie zawiera scen pościgu policyjnego oraz ignorowania znaków i sygnałów drogowych, stwierdził, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

12.00 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE