Uchwała Nr ZO 04/18 w sprawie reklamy internetowej DaGrasso

Uchwała Nr ZO 04/18
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/171/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/171/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/171/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci pizzerii marki DaGrasso.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do fanpage na portalu Facebook DaGrasso) Reklama pokazuje pizze z napisami:
Na śniadanie
Na obiad
Na kolacje
Moim zdaniem reklama promuje niezdrowe odżywianie. Chyba każdy się zgodzić że pizza jedzona 3 razy dziennie nie jest zbilansowaną dietą i może prowadzić do otyłości, nadwagi i innych chorób związanych z niedoborami składników odżywczych których w pizzy brakuje.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 5 Załącznika nr 2 do Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „Artykuł 5 Żaden rodzaj reklamy produktów żywnościowych skierowanej do dzieci nie może:
a) promować ani przedstawiać niezdrowych nawyków żywieniowych czy też niezdrowego stylu życia w postaci jedzenia i picia w sposób nieumiarkowany, nadmierny lub przymusowy oraz promować siedzącego trybu życia,
b) dyskredytować znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych, urozmaiconej i zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej,
c) zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów po-przez stosowanie zwrotów typu: „kup teraz”, „musisz to mieć”,
d) zwracać się z apelem do dziecka o nakłonienie rodziców do kupienia dziecku reklamowanego produktu,
e) wprowadzać w błąd, co do cech promowanego produktu oraz korzyści jakie mogą wyniknąć z użycia produktu
f) sugerować, że dany produkt posiada jakieś specjalne cechy żywieniowe, jeżeli wszystkie podobne produkty posiadają podobne cechy
g) budzić lęku poprzez zamieszczanie opisów przemocy lub przesadnie agresywnych elementów
h) zachęcać do wykorzystania produktu żywnościowego w sposób niewłaściwy lub zagrażający bezpieczeństwu.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W nawiązaniu do skargi konsumenckiej o sygn. K/169-172/17 w sprawie reklam marki DaGrasso oraz braku możliwości uczestniczenia osobiście w wyznaczonym w tym temacie posiedzeniu, niniejszym, jako przedstawiciel agencji reklamowej prowadzącej komunikację marketingową marki na portalu Facebook, przesyłam ustosunkowanie się do ww. skargi.
(…)

Sygn. K/171/17
Komunikacja marki Da Grasso skupiona jest na tematyce pizzy, która stanowi podstawę oferty restauracji. Marka w żaden sposób nie zachęca swoich klientów do oparcia swojej diety wyłącznie na pizzy, a jedynie komunikuje, często w żartobliwy, lekki sposób, walory smakowe oraz okazje do spożycia pizzy. Grafika, której dotyczy skarga, miała na celu jedynie wzbudzić zaangażowanie wśród internautów oraz zastanowienie się jakie smaki pizzy pasują im do jakiej pory dnia i nie ma w żaden sposób charakteru porady żywieniowej.
(…)
Liczymy na Państwa zrozumienie oraz wzięcie pod uwagę ww. wyjaśnień. W razie pytań zapraszam do kontaktu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 5 załącznika nr 2 do Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd, ani treści skierowanych do dzieci i promujących niezdrowe nawyki żywieniowe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.