Uchwała Nr ZO/040/20/o w sprawie Aswent Marcin Bartos z dnia 7 października 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/132/20 i KER/133/20