Uchwała Nr ZO/041/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/021/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Rafał Wiewiórski – Przewodniczący;

  • Ewelina Czuba – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/021/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy sklepu Żabka

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie narusza praw zwierząt w sensie obowiązku dbania o ich dobrostan.

Zdaniem Zespołu Orzekającego skrótowa i humorystyczna forma przekazu reklamowego zastosowana w kwestionowanej reklamie jest dopuszczalna oraz nie prowadzi w żaden sposób do naruszenia praw zwierząt. Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego przeprowadza tzw. test racjonalnego konsumenta, przyjmując przy tym, iż opiekun psa nie będzie sugerował się treścią reklamy sklepu spożywczego w zakresie tego, czym ma karmić swoje zwierzę domowe.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w sposób nieetyczny wskazuje, iż dopuszczalnym jest podawanie psom wyrobów czekoladowych.

Skarżony wskazał, iż powyższe nie było jego intencją, a jedynie humorystycznym „sketchem” reklamowym, w którym skorzystał z możliwości przedstawienia pewnej zabawnej historii.

Zdania odrębne

Brak