Uchwała Nr ZO/042/21u z dnia 17 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/101/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca;
  • Anna Gumkowska – członkini;
  • Jacek Pawlak – członkini;

 

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r., po łącznym rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/101/21 T złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie znajdującej się na pojazdach firmowych działalności gospodarczej Tomasza Lewandowskiego prowadzonej pod nazwą „Piórko – skup i sprzedaż pierza, import-export Tomasz Lewandowski”, z siedzibą w miejscowości Rybie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargi uwzględnić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturach akt KER/101/21 T.

Przedmiotem skarg była reklama znajdująca się na pojazdach firmowych.

 

Treść reklamy:

 

Kobieta w bikini na piórku. [pisownia oryginalna]

 

Treść skargi sygn. akt KER/101/21:

 

Niemal naga kobieta wyeksponowana w reklamie jako obrazek zachęcający do skorzystania z usług transportowych i handlowych sprawia wrażenie handlu żywym towarem. Jest obraźliwa, seksistowska, uprzedmiotawiająca kobiety. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby używać w taki sposób ciała kobiety. Dodatkowo widzą to dzieci i młodzież. Jaki mają wizerunek kobiety – jako nagiej słodkiej idiotki uśmiechającej się i zachwalającej usługi w pierzu i puchu? [pisownia oryginalna]

 

Treść skargi sygn. akt KER/101/21:

 

Czy można reklamować produkty Piórko bez seksizmu i bez wykorzystywania półnagiej kobiety? A gdyby tak pokazać mężczyznę w opiętych na penisie i jądrach slipach zalotnie patrzącego na przechodniów? Czy podteksty seksualne w reklamach blachy, motorów, pierza będą nas prześladować zawsze?  Reklama robi z kobiety lalkę, bez żadnego związku z produktem, pokazuje ją jak prostytutkę na drzwiach ciężarówki. Wygląda to jak objazdowy dom publiczny zaparkowany przy autostradzie 38. Nadużywa wizerunku kobiecego ciała, a nawet poniża.

 [pisownia oryginalna]

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1., 4 oraz 5 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 4

 

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

 

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. 


Art. 5

 

Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

 

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 oraz 4 Kodeksu Etyki Reklamy, Zespół Orzekający nie stwierdził naruszeń art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego dopatrzył się naruszenia treści art. 2 ust. 1 KER, tj. ogólnych zasad tworzenia przekazu reklamowego, a więc obowiązku prowadzenia reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz z zachowaniem dobrych obyczajów.

 

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama naruszyła również założenia wynikających z art. 4 KER, tj. zawiera treści dyskryminujące ze względu na płeć.

 

Jednocześnie Zespół Orzekający nie dostrzegł naruszeń polegających na przekazywaniu treści zachęcających do aktów przemocy.

 

Zespół Orzekający czuje się w obowiązku wskazać na rozwój świadomości społecznej, który wymaga, aby reklamodawcy uwzględniali tego rodzaju zmiany mające znaczący wpływ na rzeczywistość, w prezentowanych przez siebie przekazach reklamowych. Pomimo świadomości, iż kwestionowany obraz towarzyszył marce reklamodawcy od długiego czasu – Zespół Orzekający pragnie zachęcić do jego przeanalizowania pod kątem wprowadzenia możliwych zmian.

 

Zespół Orzekający nie dostrzegł powiązania pomiędzy prezentowaną postacią, a oferowanym i reklamowanym produktem. Pozostają one bez związku ze sobą, co dodatkowo wskazuje na brak uzasadnienia posługiwania się przez reklamodawcę wizerunkiem skąpo ubranej kobiety.

 

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.