Uchwała Nr ZO/042/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/008/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Rafał Wiewiórski – Przewodniczący;

  • Ewelina Czuba – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/008/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy sklepu Żabka

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie naruszono zasad przekazywania informacji o charakterze ekologicznym.


W ocenie Zespołu Orzekającego Skarżony w sposób dostateczny udokumentował przekazywane informacje, zapewniając ich dostępność również na swojej stronie internetowej, gdzie w sposób szczegółowy informuje o sposobie funkcjonowania zamontowanego filtru oczyszczającego.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama wprowadza w błąd co do podawanych konsumentom informacji ekologicznych.

Skarżony wskazał na liczne udokumentowanie swojej inicjatywy ekologicznej, włącznie z dostępnym na stronie internetowej https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/innowacyjny-miejski-filtr-oczysci-powietrze-ze-smogu opisem projektu.

Zdania odrębne

Brak