Uchwała Nr ZO/043/21u z dnia 17 czerwca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr Nr ZO/023/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/009/21 T

Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca;
  • Anna Gumkowska – członkini;
  • Jacek Pawlak – członkini;

 

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 roku, po rozpatrzeniu Odwołań od Uchwały z dnia 7 kwietnia 2021 roku nr ZO/023/21u, dotyczącej skarg w sprawie o sygnaturze akt KER/009/21 T.

 

postanawia uwzględnić Odwołania.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołania Skarżącego od Uchwały nr Nr ZO/023/21u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/009/21 T.

 

W myśl pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów w postaci stanowiska prawnika Skarżonego, który pomimo otrzymanej w skarżonej Uchwale rady ze strony pierwotnego Zespołu Orzekającego przedstawił stanowisko firmy w formie odmowy dokonania jakichkolwiek zmian w reklamie, bądź prezentowanym stanowisku.

Jednocześnie, Zespół Odwoławczy pragnie zauważyć szereg okoliczności, które wziął pod uwagę przy rozpatrywaniu przedmiotowego Odwołania.

 

W pierwszej kolejności Zespół Odwoławczy pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż Zespół Orzekający czuje się w obowiązku wskazać na rozwój świadomości społecznej, który wymaga, aby reklamodawcy uwzględniali tego rodzaju zmiany mające znaczący wpływ na rzeczywistość, w prezentowanych przez siebie przekazach reklamowych. Pomimo świadomości, iż kwestionowany obraz towarzyszył marce reklamodawcy od długiego czasu – w ocenie Zespołu Orzekającego nie stanowi to wystarczającego uzasadnienia po stronie Skarżonego, które zezwalałoby na prezentowanie uprzedmiotowionej postaci kobiecej.

 

Zespół Orzekający pragnie podkreślić brak jakiegokolwiek związku pomiędzy przedstawioną postacią kobiecą a reklamowanym produktem.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 55 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.