Uchwała Nr ZO/044/20u z dnia 17 czerwca 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/035/20u z dnia 20 maja 2020 r.   dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/011/20

Uchwała Nr ZO/044/20u

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/035/20u z dnia 20 maja 2020 r.  

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/011/20

 

  1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Sławomir Skowerski – przewodniczący,
  • Donata Wolińska – członek,
  • Elżbieta Kondzioła – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2020 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały nr ZO/035/20u z dnia 20 maja 2020 r., dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/011/20

 

postanawia

– oddalić Odwołanie.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżonego od Uchwały nr ZO/035/20u z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/011/20.

 

W myśl pkt. 51 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 51.

Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi polemikę z Uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

Ponadto w oparciu o akta sprawy o sygnaturze KER/011/20 Zespół Odwoławczy uznał także, iż zawarte w Odwołaniu referencje oraz wybrane fragmenty podręczników uniwersyteckich, a także przedłożone wyniki badań nie są nowym faktem i dowodem.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 55 a) Regulaminu  rozpatrywania  skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 Uchwały.