Uchwała Nr ZO/044/22u z dnia 18 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/035/22

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Mariusz Ryciak – Przewodniczący;

  • Anna Gumkowska – członkini;

  • Jaromir Sroga – członek;

na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/035/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Oleofarm z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu D Vitum Forte

postanawia

skargę odrzucić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie ma takiej treści, jaką sugerował w skardze skarżący. W przytoczonym dialogu nie ma również wskazania, iż osoba w nim występująca choruje.

Zespół Orzekający uznał, iż w świetle powyższego nie może formalnie rozpatrywać treści, która nie zaistniała w kwestionowanym przekazie reklamowym.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama suplementu diety sugerowała konieczność konsumowania suplementów diety w miejsce leków w sytuacji niedoboru witaminy D w organizmie.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż nie doszło do powstania przekazu reklamowego o treści sugerowanej przez Skarżącego, ponadto, Skarżony wskazał, iż w żadnym razie nie sugerował konieczności zastępowania leków suplementami diety.

Zdania odrębne

Brak